Kontakte

Dr. Jakub J. Pitera

Partner

Read More

Andrzej Mikosz

Partner

Read More

Łukasz Szymański

Partner

Read More

Marta Janowska

Counsel

Read More

Dr. Magdalena Jaczewska–Żurek

Senior Associate

Read More

Patrycja Sojka

Senior Associate

Read More

Bartosz Świdrak

Senior Associate

Read More

Maria Gałęzowska

Associate

Read More

Adrian Bielecki

Counsel

Read More

Michal Zabost

Associate

Read More
Kontakte

Dr. Jakub J. Pitera

Partner

Read More

Andrzej Mikosz

Partner

Read More

Łukasz Szymański

Partner

Read More

Marta Janowska

Counsel

Read More

Dr. Magdalena Jaczewska–Żurek

Senior Associate

Read More

Patrycja Sojka

Senior Associate

Read More

Bartosz Świdrak

Senior Associate

Read More

Maria Gałęzowska

Associate

Read More

Adrian Bielecki

Counsel

Read More

Michal Zabost

Associate

Read More

7. Dezember 2023

Taylor Wessing advised an investment bank on the launch of LM PAY on the Düsseldorf Stock Exchange

This press release is also available in Polish.

The Taylor Wessing law firm advised the German investment bank mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG in connection with the launch of the Warsaw-based company LM PAY S.A., specializing in the financing of medical and dental services, on the Düsseldorf Stock Exchange. 620,779 bearer shares were introduced to trading on the primary market in a special segment for innovative companies with small and medium capitalization.

The Taylor Wessing team provided comprehensive support including conducting a company examination, preparing a registration document in accordance with the standards of the Düsseldorf Stock Exchange, and ensuring the possibility of settling transactions made on the Düsseldorf Stock Exchange involving shares registered in the National Depository for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.).

"Taylor Wessing is an international law firm directing its offer and experience especially to the most innovative entities, supporting them in their development, and providing them with access to modern forms of financing. In supporting investment banks and issuers in capital market transactions that allow innovative entities to scale up their operations, we combine our knowledge about the functioning and the legal environment of financial markets with knowledge about the legal environment and regulations concerning new technologies," said Andrzej Mikosz, Partner co-heading the Corporate Law, M&A, and Capital Markets team at Taylor Wessing in Poland.

"We are pleased that, thanks to our experience and recognition in the German market, we were able to support a leading Polish fintech company operating in the dynamic area of medical services financing and pre-financing. Engaging in such transactions brings us great satisfaction and is an expression of our commitment to innovative and dynamically developing areas of Polish business," added Dr. Jakub Pitera, Partner in the Corporate Law, M&A, and Capital Markets team.

The transaction was conducted by Dr. Jakub Pitera, Partner, supported by Senior Associate Patrycja Sojka. Also participating in the transaction were: Marta Janowska (Counsel); from the life sciences team – Bartosz Świdrak (Senior Associate); from the banking and finance team - Partner Łukasz Szymański, Antoni Goraj (Counsel), Dr. Magdalena Jaczewska-Żurek (Senior Associate), and Maria Gałęzowska (Associate); from the labor law team – Partner Krystian Stanasiuk and Michał Zabost (Associate). Adrian Bielecki (Senior Associate) was responsible for consumer protection issues. Strategic oversight of the transaction was provided by Partner Andrzej Mikosz.

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG operates as an investment bank. It specializes in managing securities, bonds, and investment funds.

LM PAY is a leader in financing medical services in Poland, offering instalment systems and deferred payments. The company has been operating in the market since 2010 and cooperates with nearly 12,000 clinics and doctors' offices throughout Poland.


Taylor Wessing doradzał bankowi inwestycyjnemu w debiucie LM PAY na Giełdzie Papierów Wartościowych w Düsseldorfie

Kancelaria Taylor Wessing doradzała niemieckiemu bankowi inwestycyjnemu mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG w związku z debiutem warszawskiej spółki LM PAY S.A., specjalizującej się w finansowaniu usług medycznych i stomatologicznych, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Düsseldorfie. 620.779 akcji na okaziciela wprowadzonych zostało do obrotu na rynku podstawowym w specjalnym segmencie dla innowacyjnych spółek o małej i średniej kapitalizacji.

Zespół Taylor Wessing zapewnił kompleksowe wsparcie obejmujące m.in. przeprowadzenie badania spółki, sporządzenie dokumentu rejestracyjnego zgodnie ze standardami giełdy w Düsseldorfie oraz zapewnienie możliwości rozliczania transakcji zawieranych na giełdzie Düsseldorfie, mających za przedmiot akcje zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

„Taylor Wessing jest międzynarodową kancelarią w sposób szczególny kierującą swoją ofertę i swoje doświadczenie do najbardziej innowacyjnych podmiotów, wspierając je w ich rozwoju, zapewniając im dostęp do nowoczesnych form finansowania działalność. Wspierając banki inwestycyjne czy emitentów w transakcjach na rynku kapitałowym, które pozwalają zwiększyć skalę działalności innowacyjnych podmiotów łączymy naszą wiedzę dotyczącą funkcjonowania i otoczenia prawnego rynków  finansowych z wiedzą o otoczeniu prawnym i regulacjach dotyczących nowych technologii" - powiedział Andrzej Mikosz, Partner współkierujący zespołem Prawa spółek, M&A oraz rynków kapitałowych Taylor Wessing w Polsce.

„Cieszymy się, że dzięki naszemu doświadczeniu oraz rozpoznawalności na rynku niemieckim mogliśmy wesprzeć polską, wiodącą spółkę fintech, działającą w dynamicznym obszarze finansowania i prefinansowania usług medycznych. Zaangażowanie w tego rodzaju transakcje przynosi nam wielką satysfakcję i stanowi wyraz naszego zaangażowania w nowatorskie i dynamicznie rozwijające się obszary polskiego biznesu" - dodał dr Jakub Pitera, Partner z zespołu Prawa spółek, M&A oraz rynków kapitałowych.

Transakcja przeprowadzona została przez dr Jakuba Piterę, Partnera, wspieranego przez Senior Associate Patrycję Sojkę. W transakcji uczestniczyli również: Marta Janowska (Counsel); z zespołu life sciences – Bartosz Świdrak (Senior Associate); z zespołu bankowości i finansów - Partner Łukasz Szymański, Antoni Goraj (Counsel),dr Magdalena Jaczewska-Żurek (Senior Associate) oraz Maria Gałęzowska (Associate); z zespołu prawa pracy – Partner Krystian Stanasiuk oraz Michał Zabost (Associate). Adrian Bielecki (Senior Associate) odpowiadał za kwestie związane z ochroną konsumentów. Nadzór strategiczny nad transakcją sprawował Partner Andrzej Mikosz.

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG działa jako bank inwestycyjny. Specjalizuje się w zarządzaniu papierami wartościowymi, obligacjami i funduszami inwestycyjnymi.

LM PAY jest liderem w finansowaniu usług medycznych w Polsce, oferując systemy ratalne oraz płatności odroczone. Firma działa na rynku od 2010 roku i współpracuje z prawie 12 tys. klinik i gabinetów lekarskich w całej Polsce.

Call To Action Arrow Image

Newsletter-Anmeldung

Wählen Sie aus unserem Angebot Ihre Interessen aus!

Jetzt abonnieren
Jetzt abonnieren

Related Insights

Gesellschaftsrecht/ M&A & Kapitalmärkte

Taylor Wessing advised on the merger between TFI PZU S.A. and TFI Energia S.A.

Available in Polish

22. November 2022

von mehreren Autoren

Klicken Sie hier für Details
Polen

Taylor Wessing advised MLP Group on bond issue

Availaible in Polish

1. August 2022

von mehreren Autoren

Klicken Sie hier für Details
Gesellschaftsrecht/ M&A & Kapitalmärkte

Taylor Wessing begleitet Hauck & Aufhäuser und mBank bei freiwilligem öffentlichem Umtauschangebot der Vita 34 AG an die Aktionäre der polnischen PBKM

29. November 2021

von mehreren Autoren

Klicken Sie hier für Details