Autor
Markéta Deimelová

Mgr. Markéta Deimelová

Partner

Read More
Autor
Markéta Deimelová

Mgr. Markéta Deimelová

Partner

Read More

13. Januar 2021

Compliance programmes and criminal liability of legal entities under a new methodology issued by public prosecutors

  • Briefing

Under Czech law, a corporation is liable for the behaviour of its executive bodies, management, employees, and controlling persons. Legal entities are considered a legal construct; corporate criminal liability is therefore based on the imputability of an offence, which was committed either in the corporation’s interest or as part of its operations. Corporations face a risk of heavy penalties, varying from financial penalties to the prohibition of carrying out public contracts or participation in a public tender, or the prohibition of receiving subsidies.

Czech criminal law grants a business corporation the possibility to prove that it adopted all reasonable measures to prevent a criminal offence being committed. It is then exempted from such liability.

The supreme prosecutor’s office has recently published in-depth guidelines on compliance management systems. The compliance policy must be implemented in day-to-day operations and become a part of corporate identity and culture. In our article, our experts consider how to create and implement such compliance systems effectively to ensure eligibility for exemption from criminal liability.


Compliance programy a trestní odpovědnost právnických osob dle nové metodiky státních zástupců 1 SL 113/2020

Trestně právní odpovědnost právnických osob zavedl zák. č. 418/2011 Sb., již v roce 2012. Protiprávní jednání statutárního orgánu, osoby ve vedoucím postavení, nebo osoby ovládající, či protiprávní jednání zaměstnance (či osoby v obdobném postavení) právnické osoby (zejména obchodní společnosti), jež naplňuje znaky určitých trestných činů a jež je spácháno v zájmu nebo v rámci činnosti právnické osoby, může být této právnické osobě přičteno (jedná se například o trestné činy poškození finančních zájmů EU, či sjednání kartelové dohody v rámci veřejné zakázky - „bid rigging“). Dle vyjádření Nejvyššího státního zástupce JUDr. Pavla Zemana na tiskové konferenci ze dne 10. listopadu 2020, takto trestně stíháno bylo od roku 2012 do listopadu 2020 již 2062 právnických osob, přičemž 1340 případů se dostalo k soudu a pravomocný rozsudek byl prozatím vydán v 559 případech (O průběhu tiskové konference blíže např. v Pavel Zeman: Institutu trestního stíhání právnických osob se užívá jako šafránu [online]. [cit. 2020-12-10]).

Právnické osobě je možné přičíst jednání zaměstnanců (či osob v obdobném postavení) v případech, ve kterých tito jednali přímo na podkladu rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo jiných výše uvedených osob, anebo pokud nebyla prováděna povinná nebo potřebná kontrola nad činností zaměstnanců (včetně prevenčních – compliance programů a školení).

Vysoké finanční pokuty, propadnutí majetku nebo věci, zákaz činnosti, zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži, zákaz přijímaní dotací a subvencí a zveřejnění rozsudku či zrušení právnické osoby představují tresty, které mohou být právnické osobě uloženy.

Právnická osoba se však může z výše uvedené přičitatelnosti vyvinit, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu uvedenými osobami zabránila. Takové úsilí je spatřováno zejména ve správném nastavení compliance management systému.

Nejvyšší státní zastupitelství ČR vydalo v listopadu 2020 již třetí verzi metodiky k problematice trestní odpovědnosti právnických osob 1 SL 113/2020. Tato metodika se podrobně zabývá správným nastavením compliance politiky v obchodních společnostech. Zejména je zdůrazněno, že compliance management systém musí představovat funkční opatření, jež je součástí firemní kultury. Taková definice představuje zejména vyšší nároky na budoucí úspěšné vyvinění, neboť orgány činné v trestním řízení budou zkoumat, zda obchodní společnost má compliance program pouze tzv. na papíře, anebo zda ho skutečně implementuje při každodenním provozu a náležitě ho aktualizuje. Metodika dále stanoví, že státní zástupce v každém jednotlivém individuálním případě bude vždy zohledňovat specifický rizikový profil právnické osoby. Zejména se bude zabývat tím, co např. obchodní společnost podnikla k minimalizaci rizik, a to zejména prevence, ale i správná reakce v případě zjištění problému. V úvahu bude brán i dlouhodobý přístup k plnění právních povinností a jiných závazků jakou jsou daňové povinnosti nebo zveřejňování informací ve veřejných rejstřících.

Compliance team TaylorWessing poskytuje poradenství jak tuzemským, tak i nadnárodním obchodním společnostem, naše služby jsou přizpůsobené na míru našim klientům, a to s ohledem na jejich compliance strategii se zohledněním k příslušnému právnímu řádu.

Naše právní služby v oblasti compliance jsou tvořeny zejména posouzením rizik (Risk assessment), auditem stávající firemní kultury a procesů (Compliance audit) a následném sepsáním nových vnitřních předpisů a směrnic (Etický kodex, Směrnice pro Whistleblowing aj.), které následně pomáháme implementovat a aktualizovat v rámci pravidelných školení managementu. 

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem. Rádi Vám představíme naši compliance politiku a naše konkrétní právní metody.

Call To Action Arrow Image

Newsletter-Anmeldung

Wählen Sie aus unserem Angebot Ihre Interessen aus!

Jetzt abonnieren
Jetzt abonnieren