作者
Pavel Juřička

Pavel Juřička, LL.M.

高级律师

Read More
Markéta Cibulková

Markéta Cibulková, Ph.D.

高级律师

Read More
作者
Pavel Juřička

Pavel Juřička, LL.M.

高级律师

Read More
Markéta Cibulková

Markéta Cibulková, Ph.D.

高级律师

Read More

2021年7月1日

Kurzarbeit (short-time working) will be available to employers in the Czech Republic

 • Briefing

On 1 July 2021, an amendment to the Czech Employment Act came into force. Under this change, employers will have access to state relief in case of partial unemployment (Kurzarbeit) resulting from a serious economic crisis caused by an extraordinary event:

 • natural disasters
 • epidemics
 • cyber attacks
 • or other serious force majeure events.

The state relief will be provided to private sector employers:

 • for each employee in an employment relationship based on a standard employment contract in force for at least 3 months as at the date of applying for state relief, and such an employee is affected by the extraordinary event
 • monthly for up to a maximum of 12 months
 • as 80% of each affected employee’s salary compensation (in Czech náhrada mzdy) and statutory payments, up to the maximum of 1.5 times the gross average salary in the Czech Republic
 • within 8 days from filing a monthly report.

If applying for the support, employers must:

 • notify the employees in advance in writing of any obstacle to work on the employer’s part pursuant to the Labour Code and connected with an economic crisis caused by the extraordinary event
 • file the request, including all necessary details and documents
 • pay the affected employees salary compensation (in Czech náhrada mzdy) of at least 80% of their average salary
 • assign work to employees in the extent of 20% to 80% of their usual monthly working hours
 • file a monthly report.

The government is empowered to decide on an ad hoc basis on the details of the state relief following on from on a tripartite consultation.


Od 1. července 2021 je účinná novela zákona o zaměstnanosti, která zavádí příspěvek v době částečné práce (tzv. kurzarbeit). Příspěvek bude poskytován zaměstnavateli za účelem udržení úrovně zaměstnanosti při splnění stanovených podmínek po dobu stanovenou nařízením vlády, nejdéle však 12 měsíců.

Aktivace příspěvku

Poskytování příspěvku stanoví vláda po projednání v Radě hospodářské a sociální dohody (tzv. tripartitě) nařízením v případě, že je závažným způsobem ohrožena ekonomika České republiky anebo její odvětví z důvodu vzniku živelní události nebo epidemie, kybernetického útoku nebo jiné mimořádné situace, která je zásahem vyšší moci. Nařízení může omezit poskytování příspěvku na část území České republiky, na odvětví ekonomiky anebo na určitý okruh zaměstnavatelů. Nařízením může být doba, po kterou bude příspěvek poskytován, poprvé stanovena maximálně na 6 měsíců a může být opakovaně prodloužena, vždy však maximálně o 3 měsíce, a to až do vyčerpání maximální podpůrné doby, která činí 12 měsíců.

Podmínky poskytnutí příspěvku

Příspěvek je určen pouze pro soukromou sféru, avšak pracovní poměr zaměstnance, na nějž se příspěvek poskytuje, musí ke dni podání oznámení zaměstnavatele trvat alespoň 3 měsíce. Zákonodárce se touto podmínkou snaží zabránit zneužívání příspěvku. Zároveň tím také z možnosti obdržet příspěvek vylučuje zaměstnance vykonávající práci na základě dohody mimo pracovní poměr (DPP, DPČ).

Příspěvek se zaměstnavateli poskytne za celý kalendářní měsíc, ve kterém jeho zaměstnanci nemohou konat práci z důvodu některé z překážek v práci na straně zaměstnavatele podle zákoníku práce. Překážka musí nastat v přímé souvislosti s některým z důvodů, pro který bylo vydáno nařízení vlády. Zaměstnavatel dále:

 • musí vyplatit dotčeným zaměstnancům náhradu mzdy ve výši nejméně 80 % jejich průměrného výdělku
 • nepřiděluje zaměstnancům práci v rozsahu nejméně 20 % a nejvíce 80 % jejich týdenní pracovní doby rozvržené na příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedených překážek v práci, přičemž tato podmínka se posuzuje souhrnně za všechny zaměstnance zaměstnavatele.

Příspěvek se naopak neposkytuje:

 • za dobu, po kterou bylo u dotčeného zaměstnance uplatněno konto pracovní doby
 • za kalendářní měsíc, ve kterém zaměstnavatel nepodal včas měsíční přehled (viz níže)
 • pokud byla zaměstnavateli v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vykonávané cizincem.

Výše příspěvku

Příspěvek se zaměstnavateli poskytne pouze za tu část týdenní pracovní doby zaměstnance, po kterou mu zaměstnavatel nepřiděluje práci, a to ve výši 80 % náhrady mzdy a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vypočteného z této části náhrady mzdy. Maximální výše příspěvku pak činí měsíčně 1,5násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém bylo podáno oznámení.

Oznámení zaměstnavatele

Příspěvek v době částečné práce zaměstnavateli poskytuje Úřad práce na základě písemného oznámení zaměstnavatele podaného elektronicky. Zaměstnavatel je povinen před podáním oznámení písemně informovat zaměstnance o překážce v práci na straně zaměstnavatele, na základě které bude zaměstnavateli poskytován příspěvek. Písemná forma oznámení překážky obecně není dle zákoníku práce nezbytná (praxe i odborná veřejnost se shodují na tom, že postačí ústní oznámení), avšak v tomto případě bude nutná pro účely vyplacení příspěvku.

Oznámení musí mimo jiné obsahovat:

 • důvod poskytnutí příspěvku v době částečné práce, včetně závazných ukazatelů, jsou-li stanoveny nařízením vlády
 • předpokládané období čerpání příspěvku
 • předpokládaný počet zaměstnanců, na které má být příspěvek poskytnut
 • prohlášení zaměstnavatele, že:
 • se zaměstnancem, na něhož bude příspěvek v době částečné práce poskytován, nerozváže pracovní poměr z organizačních důvodů (např. zrušení zaměstnavatele, nadbytečnost), a to po dobu, za kterou je tento příspěvek poskytován, a dále po dobu počínající dnem následujícím po dni, k němuž bylo poskytování příspěvku v době částečné práce ukončeno, jejíž délka odpovídá polovině počtu kalendářních měsíců, za které byl příspěvek na tohoto zaměstnance poskytnut, zaokrouhlenou na celé měsíce nahoru
 • na základě dohody uzavřené s Úřadem práce umožní zaměstnancům, na které bude příspěvek poskytnut, účastnit se aktivit zabezpečovaných, zprostředkovávaných nebo doporučených Úřadem práce jako zájemcům o zaměstnání vedeným v evidenci zájemců o zaměstnání Úřadu práce nebo účastnit se rekvalifikace zaměstnanců
 • v období poskytování příspěvku nebude čerpat na stejný účel jiné prostředky poskytované ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, vyšších územních samosprávných celků, evropských strukturálních a investičních fondů nebo z jiných programů a projektů Evropské unie, ani z jiných veřejných zdrojů
 • v kalendářním měsíci předcházejícím nabytí účinnosti nařízení vlády tykajícího se kurzarbeitu nevyplatil členům, společníkům nebo akcionářům nebo osobám jimi ovládaným nebo je ovládajícím nebo členům orgánu mimořádné podíly na zisku, ani mezi ně jinak nerozdělil vlastní zdroje a ani jim neposkytl jiné mimořádné plnění včetně předčasného splácení úvěrů nebo zápůjček, a že tak neučiní ani v období poskytování příspěvku v době částečné práce a ani v době 12 kalendářních měsíců následujících po měsíci, ve kterém dojde k ukončení poskytování tohoto příspěvku. 

K oznámení se přikládá doklad o účtu zaměstnavatele v peněžním ústavu vedeném na území České republiky. Úřad práce může vyžadovat další doklady osvědčující skutečnosti uvedené v oznámení.

Oznámení se podává u krajské pobočky Úřadu práce, v jejímž obvodu má zaměstnavatel sídlo.

Měsíční přehled

Po podání oznámení je zaměstnavatel pro uplatnění nároku na výplatu příspěvku povinen za příslušný kalendářní měsíc předložit elektronicky Úřadu práce měsíční přehled nákladů na náhrady mezd zaměstnanců, na které má být příspěvek v době částečné práce poskytnut (náležitosti přehledu jsou stanoveny právním předpisem). Přehled musí být zaměstnavatelem předložen Úřadu práce nejpozději do dvacátého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který se příspěvek v době částečné práce poskytuje.

Výplata příspěvku

Příspěvek se poskytuje měsíčně a je splatný do 8 kalendářních dnů ode dne doručení úplného a řádně vyplněného přehledu Úřadu práce. Příspěvek je tedy možné obdržet, pokud bude zaměstnavatel jednat rychle a doloží potřebné podklady, i před vyplacením mezd zaměstnancům.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

就业、养老金和流动性

Invalid termination notices: Payment of damages can apply to HR and supervisory employees

Available in Czech

2022年5月31日
Quick read

作者 Markéta Cibulková, Ph.D.

点击此处了解更多
就业、养老金和流动性

Terminating an employment relationship in the Czech Republic (Part III): Notice

Available in Czech

2022年3月22日
Briefing

作者 Pavel Juřička, LL.M.

点击此处了解更多
就业、养老金和流动性

Terminating an employment relationship in the Czech Republic (Part II): Immediate dismissal and termination during the probation period

Available in Czech

2022年2月28日
Briefing

作者 Pavel Juřička, LL.M.

点击此处了解更多