Authors

Markéta Deimelová

Partner

Read More

Maroš Podstavek

Senior Associate

Read More
Authors

Markéta Deimelová

Partner

Read More

Maroš Podstavek

Senior Associate

Read More

25 November 2022

Office for Protection of Competition giving incentive for compliance programmes with fine reductions

  • Briefing

This article is also available in Czech and German.

Companies on the Czech market are gradually getting used to implementing compliance programmes into their internal corporate processes. Implementation is mainly taking place in connection with efforts to mitigate consequences of legal entities’ criminal liability.

Some multinational corporations are doing so with a common corporate policy, seeking to comply with unified internal corporate processes to avoid potential litigation, damages, heavy fines or long-term damage to the company's reputation.

Therefore, there are clear efforts to ensure that such compliance programmes are truly effective and implemented properly. The emphasis lies on the creation of adequate internal rules (in particular rules concerning competitive behaviour and anti-corruption in the public and private sector) and the actual enforcement of these rules as well as on the process of compliance programme implementation (e.g. regular training of employees, appointment of a compliance officer, monitoring and reporting processes, etc.).

One of the reasons, why some companies ensure proper implementation of a compliance programme, is that in many foreign jurisdictions, competition authorities consider existing corporate compliance programmes when assessing fines. Until recently, the Office for the Protection of Competition (the "OPC“) did not take compliance programmes into account when imposing fines. However, this changed with the OPC’s decision of 5 September 2022 (Case No. ÚOHS-S0365/2020/KD), in which, for the first time in history, it granted a "discount" for the implementation of a compliance programme when assessing the amount of a fine.

What did the OCP decide?

The OPC imposed a fine of almost CZK 18 million on the competitor in question, one of the leading distributors of candles in the Czech Republic and Slovakia, for having entered into prohibited agreements with its customers for a number of years to directly determine the resale price for goods it distributed. The competitor then carried out compliance checks on the resale prices set by these agreements and, based on these checks, urged customers to increase their prices to the set level. It also threatened to sanction customers who attempted to sell below the set prices by terminating supplies or cooperation. As a result, competition was restricted and the price level of the goods in question was artificially increased to the detriment of the end consumer.

 In determining the amount of the fine, the OPC took several factors into consideration. Among the negative aspects were the facts that this caused a severe restriction of competition (as a vertical price agreement), the competitor's strong market position and the duration of anti-competitive conduct (approximately 7 years). As mitigating circumstances and in addition to the competitor's subsequent remedial actions, for the first time ever, the OPC considered the fact that the competitor had documented the implementation of a tailor-made compliance programme. The OPC considered this compliance programme to be sufficiently effective in relation to the functioning of competition on the relevant market, the nature and type of goods, the business model and the size of the competitor.

Implications for practice

The OPC decision has already entered into force. Companies operating on the Czech market are thus provided with a new, decision-making practice of the OPC, which clearly emphasizes the appropriateness of implementing or updating compliance programmes.

Ideally, any implemented compliance programme should be tailor-made.

Following the decision, the OPC also issued a brief guidance regarding the conditions under which the compliance programme could be taken into account as a mitigating circumstance in the context of a particular proceeding. In addition to the above, the OPC emphasized that it will not, under any circumstances, consider compliance programmes that are only formal and not accompanied by the effective implementation of specific measures and controls. Another mitigating circumstance that may be taken into account is the fact that, in the case of an already established compliance programme, the anticompetitive conduct took place without the knowledge of the statutory bodies or management of the competitor concerned. The OPC has further noted that while it is prepared to consider compliance programmes in place both before and after the administrative investigation, it intends to place more emphasis on compliance programmes that were already in place rather than to those introduced only in response to the OPC's investigation. These facts also support the preventive importance of implementing compliance programmes and updating them regularly.

Comparison with foreign jurisdictions

The OPC's decision reflects a trend that can already be seen in competition authorities in other relevant jurisdictions.

For example, the German Federal Cartel Office (Bundeskartellamt) takes into account ex lege (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) measures of the competitor intended to prevent and identify anticompetitive conduct - including measures implemented both before and after anticompetitive conduct. In particular, the case law of the German courts emphasises that a compliance programme must be an effective measure and not merely a formal one if a fine is to be reduced (see, for example, Case B1-40/06; B1-110/09).

Concluding remarks

As indicated above, the implementation of a compliance programme can bring a number of benefits to companies operating on the Czech market.

Given the complexity of the legislation in question and in order to operate a truly effective compliance programme, its implementation into practice will inevitably require the involvement of qualified compliance and competition law experts.

If you would like more detailed information about our legal services, please do not hesitate to contact our Compliance team.


Snížení pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže díky compliance programu?

Společnosti na českém trhu si postupně zvykají na implementaci compliance programů do svých vnitřních korporátních procesů. K zavádění dochází zejména v souvislosti se snahou o zmírnění důsledků trestní odpovědností právnických osob. Některé mezinárodní koncerny tak činí s ohledem na společnou firemní politiku, snahu o dodržování jednotných vnitropodnikových procesů za účelem zabránění případným soudním sporům, náhradám škod, vysokým pokutám, čí dlouhodobému poškození dobré pověsti podniku.

Patrná je tak snaha, aby byl compliance program skutečně účinný, a aby byl implementován řádně. Je zde proto kladen důraz na vytvoření adekvátních vnitřních pravidel (zejména pravidel soutěžního chování a protikorupčních pravidel ve veřejném i soukromém sektoru) a dále i na faktické prosazování pravidel a uskutečňování compliance programu (např. pravidelné školení zaměstnanců, ustanovení compliance officera, monitoring a reporting procesy atp.).

Jedním z důvodu, proč některé společnosti dbají na řádnou implementaci compliance programu, je mimo jiné též fakt, že soutěžní úřady v mnoha zahraničních jurisdikcích zohledňují při vyměření pokuty existující firemní compliance programy. Až doposud Uřad pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) compliance programy při ukládání pokut nezohledňoval. To se však změnilo rozhodnutím ÚOHS z 5. září 2022 (sp. zn. ÚOHS-S0365/2020/KD), kdy ÚOHS poprvé v historii poskytl při stanovování výše pokuty „slevu“ při zavádění compliance programu.

O čem ÚOHS rozhodoval?

ÚOHS danému soutěžiteli, jednomu z největších dodavatelů svíček v České republice a na Slovensku, uložil pokutu ve výši téměř 18 miliónů korun za uzavírání zakázaných dohod o přímém určení cen pro další prodej. Soutěžitel narušil hospodářskou soutěž v oblasti dodávek tzv. „aroma sortimentu“ luxusních značek zejména tím, že řadu let stanovoval svým odběratelům pevné minimální ceny pro prodej konečným spotřebitelům, kontroloval dodržování těchto cen a vyzýval je k navýšení na jím stanovenou úroveň. Odběratelům, kteří chtěli prodávat za nižší než stanovené ceny, hrozil sankcemi v podobě ukončení dodávek nebo spolupráce. V důsledku toho došlo k omezení soutěže a k umělému navyšování cenové hladiny daného zboží v neprospěch koncového spotřebitele.

ÚOHS při vyčíslování pokuty zohlednil více aspektů. Jako negativní byly hodnoceny např. skutečnosti, že se jednalo o tvrdé omezení soutěže (vertikální cenová dohoda), silné postavení soutěžitele na trhu a délkou protisoutěžního jednání (cca 7 let). Jako polehčující okolnosti ÚOHS zohlednil kromě následných reparačních kroků soutěžitele poprvé i skutečnost, že soutěžitel doložil zavádění na míru vytvořeného compliance programu. Tento compliance program Úřad považoval ve vztahu k fungování hospodářské soutěže na vymezeném relevantním trhu, charakteru a typu zboží, obchodnímu modelu podnikání a velikosti soutěžitele za dostatečně účinný.

Implikace pro praxi

Předmětné rozhodnutí ÚOHS již nabylo právní moci. Společnostem působícím na českém trhu je tak dána k dispozici nová rozhodovací praxe ÚOHS, která jednoznačně zdůrazňuje vhodnost implementace či aktualizace compliance programů.

V ideálním případě by měl být implementován takový compliance program, který bude společnosti šitý na míru (tailor-made).

ÚOHS v návaznosti na rozhodnutí vydal i krátký průvodní guideline k zohlednění compliance programu při ukládání sankcí. ÚOHS zde nad rámec výše uvedeného zdůraznil, že v žádném případě nebude zohledňovat pouze formální compliance programy, které nejsou spojeny s účinným zaváděním konkrétních opatření a kontrolou. Jako další polehčující okolnost může být zohledněna i skutečnost, pokud v případě již zavedeného compliance programu docházelo k protisoutěžnímu jednání bez vědomí managementu daného soutěžitele. ÚOHS dále poznamenal, že byť je připraven zohledňovat kvalitní compliance programy zavedené před i po správním šetření, ÚOHS hodlá jednoznačně preferovat ty, které již byly implementované před šetřením. I tyto skutečnosti podporují důležitost preventivní implementace compliance programů a jejich pravidelnou aktualizaci.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Competition, EU & trade

Game-changing amendment to Significant Market Power Act

Available in Czech

22 December 2022
Briefing

by Markéta Deimelová and Maroš Podstavek

Click here to find out more
Competition, EU & trade

Next step for a whistleblowing regulation in the Czech Republic

Available in Czech

16 February 2021
Briefing

by Markéta Deimelová

Click here to find out more
Corporate crime & compliance

Compliance programmes and criminal liability of legal entities under a new methodology issued by public prosecutors

Available in Czech

13 January 2021
Briefing

by Markéta Deimelová

Click here to find out more