作者

Janka Brezániová

合伙人

Read More

Markéta Cibulková, Ph.D.

高级律师

Read More

Pavel Juřička, LL.M.

高级律师

Read More
作者

Janka Brezániová

合伙人

Read More

Markéta Cibulková, Ph.D.

高级律师

Read More

Pavel Juřička, LL.M.

高级律师

Read More

2021年1月22日

Proposed amendment to the Employment Act – Short-time working from the employer’s perspective

 • Briefing

New legislation on short-time working or reduced working hours (often referred to by its German name of Kurzarbeit) is currently passing through the Czech Chamber of Deputies and has reached the second reading stage.

Under the legislation, proposed by the Ministry of Labour and Social Affairs, the government would provide support to employers facing pandemic-related financial difficulties, as a result of which employees have to work reduced hours. The company would pay salaries only for the actual hours that employees worked. The government would cover salaries to a certain extent for the rest of the time (ie the days when employees are at home).


Návrh novely zákona o zaměstnanosti – „Kurzarbeit” z pohledu zaměstnavatele

V poslanecké sněmovně je ve druhém čtení návrh novely zákona o zaměstnanosti, týkající se tzv. Kurzarbeit. Pojďme si krátce připomenout, co se navrhuje. 

O co se jedná?

Jedná se o návrh Ministerstva práce a sociálních věcí zavádějící státní podporu v částečné zaměstnanosti tzv. „Kurzarbeit“ (dále jen jako „Podpora“). Tato Podpora bude vyplácena v situacích, kdy zaměstnavatel, který se z objektivních důvodů nachází v ekonomických potížích, bude platit zaměstnancům pouze za odpracované hodiny a stát bude poskytovat (druhou) část výdělku za neodpracovaný čas.

Kdo a za jakých podmínek může „Kurzarbeit“ zavést?

Dle novely rozhodne o případném poskytnutí Podpory vláda svým nařízením, ale až po projednání v Radě hospodářské a sociální dohody. Může k tomu dojít ale pouze v případě, že je závažným způsobem ohrožena ekonomika státu anebo její odvětví, a to z důvodu vzniku živelní události představující přírodní pohromy nebo epidemie, kybernetického útoku nebo jiné mimořádné situace, kterou je možné považovat za zásah vyšší moci.

Jakou bude mít tato Podpora podobu?

Novela počítá s tím, že vláda by ve svém nařízení rovněž stanovila region, odvětví, rozsah zkrácené práce i dobu, po kterou by část mzdy vyplácel stát. V zásadě by se tedy nemělo jednat o podporu plošnou. Zaměstnanec by měl možnost zůstat doma až čtyři dny v týdnu a za neodpracované hodiny by měl obdržet 70 procent svého čistého výdělku. Výše poskytnuté Podpory je však ohraničena maximální hranicí, kterou je celostátní průměrná mzda (podle dat z Českého statistického úřadu dosáhla v 1. až 3. čtvrtletí roku 2020 průměrná mzda výše 34 611,- Kč).

Poskytování této Podpory je dále ohraničeno maximální dobou jednoho roku. Obdržet by ji dle novely měli zaměstnanci se smlouvou na dobu neurčitou, kteří v daném podniku pracují alespoň 3 měsíce.

Administrativní zátěž pro zaměstnavatele?

Podporu poskytuje zaměstnanci prostřednictvím zaměstnavatele Úřad práce na základě písemného Oznámení (dále jen jako „Oznámení“) zaměstnavatele podaného elektronicky. Zaměstnavatel je povinen před podáním Oznámení s žádostí o poskytnutí Podpory písemně informovat zaměstnance o tom, že nastala překážka v práci na jeho straně, na jejímž základě zaměstnanci náleží podpora v době částečné zaměstnanosti.

Komu se Oznámení podává a jaké informace musí obsahovat?

Oznámení se podává krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž obvodu má zaměstnavatel sídlo. Samotné Oznámení pak musí obsahovat zejména:

 • Identifikační údaje, místo a předmět podnikání, počet zaměstnanců zaměstnavatele,
 • Důvod poskytnutí a předpokládané období čerpání Podpory a odhadovaný počet zaměstnanců, kterým by měla být poskytnuta,
 • Prohlášení zaměstnavatele, že do 10 kalendářních dnů po obdržení vyplatí jednotlivým zaměstnancům Podporu stejným způsobem jako výplatu mzdy,
 • Prohlášení zaměstnavatele, že v době 24 měsíců (Podporu lze vyčerpat do 24 měsíců od podání Oznámení zaměstnavatelem – maximální doba poskytování Podpory pak je 12 měsíců) nevyplatí členům, společníkům nebo akcionářům nebo osobám jimi ovládaným nebo je ovládajícím nebo členům orgánu mimořádné podíly na zisku, ani mezi ně jinak nerozdělí vlastní zdroje a ani jim neposkytne jiné mimořádné plnění včetně předčasného splácení úvěrů či zápůjček. (toto zaměstnavatel prokáže dokladem o účtu v peněžním ústavu vedeném na území České republiky, který rovněž připojí k Prohlášení).
 • Končí tímto povinnosti zaměstnavatele, nebo existují další?

  Zaměstnavatel, který Oznámení podal, je pro uplatnění nároku na Podporu povinen za příslušný kalendářní měsíc předložit elektronicky Úřadu práce měsíční přehled nároků, za něž se o podporu v době částečné zaměstnanosti žádá, s uvedením:

  • Identifikačních údajů všech zaměstnanců, kterým vznikl nárok na Podporu,
  • Dne vzniku pracovního poměru a délky týdenní pracovní doby jednotlivých zaměstnanců, včetně informace, že se jedná o pracovní poměr trvající po dobu neurčitou s uvedením výše Podpory u jednotlivých zaměstnanců a počtu rozvržených hodin jednotlivým zaměstnancům podle § 84 zákoníku práce,
  • Počtu hodin trvání překážky v práci u jednotlivých zaměstnanců, evidence odpracované doby jednotlivých zaměstnanců a výše průměrného hodinového čistého výdělku u jednotlivých zaměstnanců.

  Měsíční přehled nároků je pak zaměstnavatel povinen předložit nejpozději do desátého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který má být Podpora poskytnuta.

  Uvidíme, v jakém znění bude nakonec Kurzarbeit schválen a zda se prosadí některý z mnoha pozměňovacích návrhů. Vývoj budeme pro vás pečlivě sledovat a o finálním znění Kurzarbeitu informovat.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

捷克共和国

Employer of Record – do you know the consequences?

Available in Czech and German

2022年9月27日
Briefing

作者 Pavel Juřička, LL.M.

点击此处了解更多
就业、养老金和流动性

Invalid termination notices: Payment of damages can apply to HR and supervisory employees

Available in Czech

2022年5月31日
Quick read

作者 Markéta Cibulková, Ph.D.

点击此处了解更多
就业、养老金和流动性

Terminating an employment relationship in the Czech Republic (Part III): Notice

Available in Czech

2022年3月22日
Briefing

作者 Pavel Juřička, LL.M.

点击此处了解更多