Auteurs

Markéta Cibulková, Ph.D.

Collaborateur senior

Read More

Janka Brezániová

Associé

Read More

Pavel Juřička, LL.M.

Counsel

Read More
Auteurs

Markéta Cibulková, Ph.D.

Collaborateur senior

Read More

Janka Brezániová

Associé

Read More

Pavel Juřička, LL.M.

Counsel

Read More

15 février 2024

Work-life balance since the Labour Code amendment or What are the rights of employees caring for children?

  • Briefing

This article is also available in Czech.

The Labour Code already addresses balance between employees’ work and private (or family) life in several ways, so employers have come to expect demands of employees with kids. What may come as a surprise are changes introduced or clarified by the amendment to the Labour Code as of 1 October 2023. Let's take a look at the problems one might encounter in practice as well as options for solving them properly.

1. An employee uses a telephone call to announce to her supervisor that she is going on parental leave starting next month. Is this the right procedure?

NO. The request for parental leave must be in writing and must be made at least 30 days before the employee starts parental leave unless there are serious grounds for late notice on the part of the employee. 
The request must correctly state the duration of parental leave and, such requests may be repeated. This allows for the employer to gain a better understanding of the employee's planned absence, as well as the company’s ability to adapt, plan and prepare for the employee's return to work while adjusting the working conditions of other employees appropriately.

2. An employee with two young children asks her employer if she can leave work an hour early each weekday to pick up her children at daycare. Is she entitled to do so?

YES. Employees caring for a child under the age of 15 have the right to request, in writing, an adjustment to working hours because of their child's care. What's more, employers are obliged to grant such a request unless serious operational reasons prevent them from doing so. Employers refusing the request must explain this decision in writing, duly justifying serious operational reasons for doing so.
Once a request is granted, the parties must then agree in writing and, if necessary, modify the original employment contract.
Pregnant women as well as employees caring for a dependent are also entitled to shorter working hours or other appropriate adjustments to standard full time or part time work schedules.

3. An employee with a three-year-old child makes a written request to his employer request the possibility to work remotely one day per week on the grounds that the nature of his work makes this possible and that his employer must therefore comply. Is the employee right? Does the employer really have to oblige?

NO. While an employee who is caring for a child under the age of 9 has the right to request in writing that remote work be allowed, the employer is not automatically obliged to comply. The only obligation of the employer is to give reasons in writing for refusing the request. The reasons may be varied, such as the requirement of interaction with the team, the employee's junior status, difficulties in coordination and cooperation, lack of work efficiency, etc. 
Pregnant employees and employees caring for dependants have the same right. While other employees can of course also request a remote working arrangement, employers do not have to give written reasons for refusing it.

4. An employee is due to return to work after parental leave because it had been agreed that she will resume when the child is 2 years old. However, she now asks for an extension of her parental leave until her child is 3 years old. Is she entitled to this?

YES. Employees can extend parental leave repeatedly until their child reaches the age of 3. The Labour Code expressly stipulates that requests for parental leave can be made repeatedly. The reverse, however may not be so easy. In other words, if the employee had originally requested parental leave until her child reached the age of 3, she could only return to work early, i.e., shorten the previously announced period of parental leave, in exceptional cases.


Work-life balance po novele zákoníku práce aneb znáte práva zaměstnanců pečujících o děti?

Snahu sladit pracovní a soukromý (rodinný) život zaměstnanců už zákoník práce na řadě míst řeší a pro zaměstnavatele by tak požadavky ze strany zaměstnanců – rodičů neměly být žádným překvapením. Co však překvapením může být, jsou změny, které v této oblasti od 1. října 2023 zavedla nebo zpřesnila novela zákoníku práce. Pojďme se tedy podívat na nejčastější případy v praxi, které Vás mohou potkat a jejich správná a možná řešení.

1. Zaměstnankyně sdělila telefonicky svému nadřízenému, že od příštího měsíce nastupuje na rodičovskou dovolenou. Je to správný postup?

NE. Žádost o rodičovskou dovolenou musí být písemná, a musí se podat alespoň 30 dnů před nástupem na rodičovskou dovolenou, nebrání-li tomu vážné důvody na straně zaměstnance. 
Žádost musí správně obsahovat dobu trvání rodičovské dovolené, přičemž platí, že ji lze podávat i opakovaně. Zaměstnavatel by tak měl získat lepší přehled o absenci zaměstnance, možnost přizpůsobit se, lépe naplánovat a připravit se na návrat zaměstnance do práce a vhodně regulovat pracovní poměr ostatních zaměstnanců.

2. Zaměstnankyně, která má dvě malé děti, požádala zaměstnavatele, zda by mohla odcházet z práce každý všední den o hodinu dříve, aby stihla vyzvednout děti ve školce. Má na to právo? 

ANO. Zaměstnankyně pečující o dítě mladší než 15 let má právo, z důvodu péče o dítě, písemně požádat o úpravu pracovní doby. Zaměstnavatel je navíc její žádosti povinen vyhovět, nebrání-li mu v tom vážné provozní důvody. Pokud by zaměstnavatel její žádost odmítl, musel by toto rozhodnutí písemně odůvodnit a vážné provozní důvody řádně obhájit. 
V případě vyhovění se pak strany neobejdou bez písemné dohody a případně úpravy pracovní smlouvy.
Na kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby nebo kratší pracovní doby mají nárok i těhotné ženy, a zaměstnanci pečující o osobu závislou na pomoci jiného.

3. Zaměstnanec, který má tříleté dítě, písemně požádal zaměstnavatele o umožnění výkonu práce na dálku, a to v rozsahu 1 den v týdnu s odůvodněním, že mu to jeho práce umožňuje a zaměstnavatel mu tedy musí vyhovět. Má zaměstnanec pravdu? Musí mu zaměstnavatel opravdu vyhovět?

NE. Zaměstnanec, který pečuje o dítě mladší 9 let má sice právo písemně požádat o umožnění výkonu práce na dálku, zaměstnavatel mu však není automaticky povinen vyhovět. Zaměstnavatel je pouze povinen písemně odůvodnit zamítnutí této žádosti. Důvody mohou být různorodé jako např. potřeba interakce s týmem, pracovní juniorita zaměstnance, ztížená koordinace a spolupráce, nedostatečná pracovní výkonnost apod. Důvody však nesmí být diskriminační a zaměstnavatel musí dodržet zásadu rovného zacházení, tj. je třeba řádně odůvodnit, proč např. zaměstnavatel jedné účetní práci na dálku umožní a druhé ne. 
Obdobné právo mají i těhotné zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o osoby závislé na pomoci jiného. Ostatní zaměstnanci samozřejmě mohou o práci na dálku také požádat, ale zaměstnavatel nemusí písemně odůvodnit zamítnutí.

4. Zaměstnankyně se má vrátit zpátky po rodičovské dovolené do práce, protože bylo domluveno, že nastoupí, když budou dítěti 2 roky. Nyní ale žádá o prodloužení rodičovské dovolené do doby, než dovrší její dítě věku 3 let. Má na to právo?

ANO. Zaměstnankyně může opakovaně prodlužovat svou rodičovskou dovolenou, a to až do doby, kdy její dítě dosáhne věku 3 let. Zákoník práce výslovně stanoví, že žádost o rodičovskou dovolenou je možné podávat i opakovaně. Naopak už to tak snadné být nemusí. Tj. pokud zaměstnankyně požádala o rodičovskou dovolenou do doby, než její dítě dovrší věku 3 let, lze se zpět vrátit do práce, tj. zkrátit předem avizovanou dobu rodičovské dovolené jen ve výjimečných případech.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Droit Social, pensions et mobilité

Work from home (remote work) in line with the Labour Code amendment

12 décembre 2023
Briefing

par Markéta Cibulková, Ph.D.

Cliquer ici pour en savoir plus
Droit Social, pensions et mobilité

Right to paid leave during legal disputes with the employer, or How invalid termination can get even more costly

22 novembre 2023
Briefing

par Pavel Juřička, LL.M.

Cliquer ici pour en savoir plus
Droit Social, pensions et mobilité

Still complying with your information obligations since the Labour Code amendment?

8 novembre 2023
Quick read

par Pavel Juřička, LL.M.

Cliquer ici pour en savoir plus