作者
Markéta Cibulková

Markéta Cibulková, Ph.D.

高级律师

Read More
作者
Markéta Cibulková

Markéta Cibulková, Ph.D.

高级律师

Read More

2021年2月19日

Employers in Czech Republic may face new reporting obligations

 • Briefing

Under the proposed amendment to the Czech Employment Act, employers will have to report:

 • job vacancies, including information about such positions, within 10 days;
 • employment, and changes to and termination of the positions of employees who are not participating in the sickness insurance scheme, within 8 days;
 • the fact that they employ staff who are not participating in the sickness insurance scheme, within 8 days.

Failure to comply with any of the above obligations is proposed to be subject to an administrative penalty, in case of the obligation to report job vacancies amounting up to CZK 1,000,000 per breach.


Nové  oznamovací povinnosti zaměstnavatele

O co se jedná?

Navrhuje se, aby zaměstnavatelé měli NOVĚ povinnost hlásit

 • volná pracovní místa včetně jejich charakteristiky a jejich případného obsazení;
 • nástup zaměstnanců, kterým nevznikla účast na nemocenském pojištění (nejčastěji tzv. „dohodáře“ na DPP do 10.000 měsíčně), změny jejich údajů a skončení jejich zaměstnání;
 • se do registru zaměstnavatelů, ačkoliv tuto povinnost dosud neměli, neboť jejich zaměstnancům nevznikala účast na nemocenském pojištění; změny údajů a deregistraci, jakmile přestanou zaměstnávat zaměstnance uvedené v předchozím bodu.

Částečně jde o staronové povinnosti. Do konce roku 2011 měli zaměstnavatelé povinnost hlásit volná pracovní místa a jejich charakteristiku. To bylo opuštěno jako neefektivní. Od 1. ledna 2012 až dosud bylo ponecháno na zaměstnavatelích, zda volná pracovní místa a jejich charakteristiku budou hlásit či nikoliv.

Zcela nové jsou povinnosti zaměstnavatelů hlásit nástup, změny a skončení zaměstnanců, kterým nevznikla účast na nemocenském pojištění a povinnost registrovat se v registru zaměstnavatelů i pokud zaměstnancům nevznikla účast na nemocenském pojištění.

Vláda tyto povinnosti navíc navrhuje velmi diskutabilním způsobem, a sice přílepkem k medializovanému zákonu o mimořádném příspěvku zaměstnanci ve výši 370 Kč při nařízené karanténě, který je navíc projednáván ve zkráceném jednání.

Jak nově navržené oznamovací povinnosti splnit?

Hlášení volných pracovních míst

 • Komu: Krajské pobočce Úřadu práce příslušné podle místa, v němž má být zaměstnávání vykonáváno.
 • Co:
  Nově vytvořené nebo uvolněné pracovní místo, které zaměstnavatel hodlá obsadit zaměstnancem či zaměstnancem agentury práce;
  obsazení volného pracovního místa;
  své identifikační údaje a charakteristiku volného pracovního místa (minimálně druh práce, místo výkonu, předpoklady a požadavky, základní pracovní a mzdové podmínky, zda je místo vyhrazené či vhodné pro OZP, zda jde o zaměstnání na dobu neurčitou či určitou a předpokládanou dobu trvání).
 • Jak: Formulářem dostupným na stránkách MPSV.
 • Kdy: Do 10 dnů počínaje dnem následujícím po vytvoření, uvolnění či obsazení pracovního místa.

Hlášení zaměstnanců, kterým nevznikla účast na nemocenském pojištění

 • Komu: Okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa sídla zaměstnavatele případně místa mzdové účtárny.
 • Co:
  nástup zaměstnance, u kterého nevznikla účast na nemocenském pojištění;
  změnu údajů uvedených na oznámení o nástupu;
  den skončení zaměstnání takového zaměstnance.
 • Jak: Elektronicky na formuláři dostupném na stránkách ČSSZ.
 • Kdy: Do 8 dnů ode dne nástupu zaměstnance do zaměstnání či od okamžiku, kdy se zaměstnavatel dozvěděl o změně, či ode dne skončení zaměstnání.

Registrace v registru zaměstnavatelů

 • Komu: Okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa sídla zaměstnavatele případně místa mzdové účtárny.
 • Co:
  Zaměstnavatel (který doposud neměl povinnost registrovat se v registru zaměstnavatelů) má tuto povinnost, pokud zaměstnává zaměstnance, u kterého nevznikla účast na nemocenském pojištění;
  povinnost hlásit změnu údajů uvedených při registraci;
  povinnost deregistrace nesplňuje-li již podmínky k registraci.
 • Jak: Elektronicky na formuláři dostupném na stránkách ČSSZ.
 • Kdy: Do 8 dnů ode dne nástupu zaměstnance do zaměstnání či od okamžiku, kdy se zaměstnavatel dozvěděl o změně, či ode dne skončení zaměstnání.

Negativní dopad na zaměstnavatele, nulový přínos pro zaměstnance

Zavedení těchto povinností by znamenalo zvýšení administrativní zátěže a nákladů zaměstnavatelů v době, kdy je potřeba tyto naopak snižovat.

Místo, aby se zaměstnavatelé věnovali efektivnímu vytváření reálných pracovních míst, udržení svého byznysu a tedy udržení efektivní míry zaměstnanosti, budou muset část své pozornosti a prostředků vynaložit na splnění „oznamovací povinnosti“ pro administrativní aparát státu. Opatření by přitom mělo naprosto nulový přínos pro zaměstnance a míru zaměstnanosti. Ve výsledku by mohly být dopady na zaměstnanost, a tedy i zaměstnance dokonce negativní, neboť hrozí, že Úřad práce namísto vyvíjení vlastní reálné aktivity s přidanou hodnotou, bude upadat do pasivity a spoléhat se na pouhé sdílení oznámení od zaměstnavatelů o volných pracovních místech.

Nesplnění povinnosti hlásit volná pracovní místa by mělo být možné sankcionovat podle stávajících předpisů pokutou ve výši až 100.000,- Kč. Nenahlášení zaměstnanců, kterým nevznikla účast na nemocenském pojištění, má by mělo být sankcionováno pokutou ve výši až 1.000.000,- Kč za každý takový případ. Zároveň nelze vyloučit ani sankce podle stávajících předpisů za nesplnění povinnosti oznámení změn a registrace zaměstnavatele.

Kontroverzní je i skutečnost, že stát by nově zavedenými povinnostmi v zásadě sledoval zaměstnance a zaměstnavatele a vytvářel si evidenci všech, kteří se systému nemocenského pojištění – byť zcela v souladu se zákonem - neúčastní.

Kdy by měly nové oznamovací povinnosti začít platit?

Návrh novely byl 11. února 2021 schválen poslaneckou sněmovnou a má být projednán 24. února 2021 senátem. Navrhuje se, aby povinnost hlásit volná pracovní místa nabyla účinnosti dne 1. března 2021. Ostatní povinnosti by měly nabýt účinnosti prvním dnem šestého měsíce následujícího po vyhlášení. Pokud by došlo k vyhlášení ještě v únoru tohoto roku (což vláda předpokládá), nastala by účinnost ostatních povinností dne 1. srpna 2021. Legislativní proces sledujeme a o výsledku jednání v senátu vás budeme informovat.

 

 

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

就业、养老金和流动性

Invalid termination notices: Payment of damages can apply to HR and supervisory employees

Available in Czech

2022年5月31日
Quick read

作者 Markéta Cibulková, Ph.D.

点击此处了解更多
就业、养老金和流动性

Performance bonuses in the legal context

Available in Czech

2022年1月21日
In-depth analysis

作者 Markéta Cibulková, Ph.D.

点击此处了解更多
就业、养老金和流动性

Non-compete clause: Q&A

Available in Czech

2022年1月4日
Briefing

作者 Markéta Cibulková, Ph.D.

点击此处了解更多