Contacts

Zbigniew Korba

Partner

Read More

Antoni Goraj

Counsel

Read More

Paweł Skura

Senior Associate

Read More
Contacts

Zbigniew Korba

Partner

Read More

Antoni Goraj

Counsel

Read More

Paweł Skura

Senior Associate

Read More

17 February 2022

Further development of Taylor Wessing Poland

This press release is also available in Polish.

Our team in Warsaw has been joined by Antoni Goraj as Counsel and Paweł Skura as Senior Associate. Katarzyna Sawicka has also joined the firm as Of Counsel.

The latest addition to the team follows a plan announced in December 2021 to strengthen the banking and finance practice and the growth of Taylor Wessing in Poland.

Zbigniew Korba, who heads Taylor Wessing's Warsaw banking and finance team since January 2022, said:

I am delighted that new members are joining Taylor Wessing's banking and finance team. The last few months have been a time of intensive work for us in terms of getting to know the new organisation and creating synergies between our banking and finance expertise and Taylor Wessing's experience in serving the most innovative entities. I have noticed an incredibly positive response from clients to our joining Taylor Wessing. I am grateful to them for the trust they have placed in us in this exciting time. I have no doubt that the addition of Antoni, Paweł and Katarzyna will strengthen the firm's offering and will be beneficial to our clients.”

Dr Ewelina Stobiecka, managing partner of Taylor Wessing in Poland, added :

Zbigniew and his team have undertaken to actively support our ambitious growth plans in the Polish market. The addition of new team members fulfils our growth strategy and significantly strengthens the firm's expertise in banking and finance. It also allows us to create synergies with other practices which we are gradually developing, as exemplified by the recent strengthening of our life sciences and dispute resolution practices.”

Antoni Goraj has several years’ experience in financing and refinancing projects, including in particular real estate, acquisition finance, corporate finance and project finance. He also advises on restructuring existing debt. He works both for financial institutions, private investors and entities obtaining financing. At Taylor Wessing he will be responsible for developing the transactional banking practice.

Paweł Skura specialises in financing and refinancing transactions of companies by means of bank loans and debt instrument issues. Recently he has worked on a number of real estate (logistics, residential and office) financing projects. He also participates in restructuring financing and distressed asset finance projects. Together with Antoni, he will support the development of the firm's transaction banking practice.

Katarzyna Sawicka focuses her practice on advising clients from the banking and financial sector, mainly on financial sector regulatory issues, compliance, FinTech, blockchain and personal data. She advises on changes in business models, implementation of new services and digitalization of operations. She has advised banks and financial institutions on many innovative projects related to the introduction of new products and solutions and on Polish and EU regulations, including PSD 2, cloud computing, AML, GDPR and e-money, Solvency II and CDR IV/CRR.


Kontynuacja rozwoju Taylor Wessing w Polsce

Do naszego zespołu w Warszawie dołączyli na stanowisku Counsel Antoni Goraj oraz Paweł Skura jako Senior Associate. Współpracę z kancelarią w charakterze Of Counsel nawiązała również Katarzyna Sawicka.

Najnowsze powiększenie zespołu stanowi kontynuację ogłoszonego w grudniu 2021 r. planu wzmocnienia praktyki bankowości i finansów oraz rozwoju kancelarii Taylor Wessing w Polsce.

Cieszę się, że kolejni członkowie dołączają do zespołu bankowości i finansów Taylor Wessing. Ostatnie miesiące były dla nas okresem intensywnej pracy związanej z poznaniem nowej organizacji i wykorzystaniem efektu synergii pomiędzy naszymi kompetencjami w zakresie bankowości i finansów, a doświadczeniem Taylor Wessing w obsłudze najbardziej innowacyjnych podmiotów. Dostrzegam niezwykle pozytywną odpowiedź klientów na nasze dołączenie do Taylor Wessing. Jestem im wdzięczny za zaufanie, którym nas obdarzają w tym emocjonującym okresie. Nie mam wątpliwości, że dołączenie Antoniego i Pawła, a także współpraca z Katarzyną przyczynią się do wzmocnienia oferty kancelarii oraz przyniosą wiele wymiernych korzyści naszym klientom”

powiedział Zbigniew Korba, który od stycznia 2022 r. stoi na czele warszawskiego zespołu bankowości i finansów Taylor Wessing.

Zbigniew wraz z zespołem podjęli się aktywnie wspierać nasze ambitne plany rozwoju na polskim rynku. Dołączenie kolejnych członków zespołu stanowi realizację założeń dotyczących naszego rozwoju oraz istotnie wzmacnia ekspertyzę kancelarii w obszarze bankowości i finansów. Pozwala również tworzyć efekty synergii z innymi praktykami, które sukcesywnie rozwijamy, czego przykładem może być ostatnie wzmocnienie praktyk life sciences oraz rozwiązywania sporów”

dodała dr Ewelina Stobiecka, partner zarządzająca Taylor Wessing w Polsce.

Antoni Goraj posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu finansowania oraz refinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć, w tym w szczególności dotyczących nieruchomości, acquisition finance, corporate finance i project finance. Doradza również w zakresie restrukturyzacji istniejącego zadłużenia. Pracuje zarówno dla instytucji finansowych, prywatnych inwestorów, jak również dla podmiotów uzyskujących finansowanie. W zespole kancelarii będzie odpowiedzialny za rozwijanie praktyki bankowości transakcyjnej

Paweł Skura specjalizuje się w transakcjach finansowania oraz refinansowania spółek w drodze kredytu bankowego oraz za pomocą emisji instrumentów dłużnych. Ostatnio pracował przy wielu projektach finansowania nieruchomości (logistycznych, mieszkaniowych i biurowych). Uczestniczy także w restrukturyzowaniu finansowań i projektach z zakresu distressed asset finance. Wspólnie z Antonim będzie wspierał rozwój praktyki bankowości transakcyjnej kancelarii.

Katarzyna Sawicka koncentruje swoją praktykę na doradztwie na rzecz klientów z sektora bankowego i finansowego, głównie w zakresie kwestii regulacyjnych sektora finansowego, compliance, FinTech, blockchain i danych osobowych. Doradza w zakresie zmian modeli działalności, wdrażania nowych usług, digitalizacji działalności. Doradzała bankom i instytucjom finansowym przy wielu innowacyjnych projektach związanych z wprowadzaniem nowych produktów i rozwiązań, oraz w zakresie polskich i unijnych regulacji, w tym, PSD 2, cloud computing, AML, RODO i e-money, Solvency II, CDR IV/CRR.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Multicolored credit cards close-up
Banking & finance

Taylor Wessing advised on the sale of Ferio Legnica Shopping Centre

Available in Polish

25 January 2023

by multiple authors

Click here to find out more
Meeting in conference room
Banking & finance

Taylor Wessing provided advice in connection with the financing of the acquisition of Centrum Franowo in Poznań

Available in Polish

21 September 2022

by multiple authors

Click here to find out more
Skyscrapers in the city of London
Banking & finance

Taylor Wessing advised PKO Bank Polski in connection with the financing of a warehouse project

Available in Polish

8 September 2022

by multiple authors

Click here to find out more