Author

Adrian Bielecki

Senior Associate

Read More
Author

Adrian Bielecki

Senior Associate

Read More

9 June 2023

Amendments to the Act on Competition and Consumer Protection in Poland

  • Briefing

This article is also available in Polish.

The amended Act on Competition and Consumer Protection (“Act”) came into force in May this year. The amendments are related to the implementation of Directive 2019/1 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 (so-called Directive ECN+). The amendments introduce a wide range of changes. In addition to institutional changes (e.g., aimed at increasing the independence of the Polish competition authority), the new provisions introduce solutions that may affect the scope of liability for undertakings. Here are some highlights of the amended Act.

Expansion of liability for parent companies and members of associations of undertakings

The new provisions may serve as an incentive to analyze the relationships between undertakings in terms of potential risks arising from the application of competition law. This applies in particular to entities operating within corporate groups or being members of associations of undertakings.
The amended Act regulates, among other things, the issue of the liability of parent companies for the actions of their subsidiaries. The Polish competition authority will be able to impose a fine on an undertaking exerting decisive influence on the undertaking that violates the prohibition on anticompetitive agreements and/or abuse of the dominant position. The law introduces a presumption of decisive influence if the parent company's share in the capital of the subsidiary exceeds 90%. If the action was intentional, the persons managing the parent company may also be held liable for violating the prohibition on anticompetitive agreements.

The amendments also include provisions regarding the imposition of administrative fines for practices restricting competition committed by associations of undertakings (e.g., trade associations), in cases where the violation is related to the activities of the association members. In general, association can be fined up to 10% of the combined turnover of its members. In the event of insolvency of the association, the association is obliged to call upon its members to contribute funds to cover the amount of the fine. Failure to make contributions within the specified timeframe may result in the Polish competition authority demanding the remaining amount of the fine to be paid by each undertaking whose representatives were part of the decision-making bodies of that association.

Limitation periods

The amendments to the Act also include provisions on limitation periods in cases related to practices restricting competition. The competition authority will still be entitled to initiate proceedings if 5 years have not elapsed since the end of the year in which the practice was discontinued. However, according to the new provisions, this time limit will be suspended on the day when at least one undertaking pursuing the anticompetitive practice (e.g., one of the parties to the agreement governing the practice) is notified by the Polish competition authority about action taken against them.

Importantly, the limitation period is suspended when the Polish competition authority requests information during the explanatory proceedings, which formally is not conducted against any undertaking and in which none of the undertakings is a party to the proceedings. The solution adopted by the Polish legislature creates a lot of uncertainty for entities that are parties to agreements being analyzed by the authority.

Protection of communication with independent lawyers

The amendments also address issues related to inspections carried out by the Polish competition authority and regulate the Legal Professional Privilege, which is the protection of correspondence between the inspected undertaking and its lawyer. The new regulation stipulates that if, during a search, the inspected party declares that certain documents contain written communication between that party and an independent lawyer, legal advisor, or foreign lawyer, entered into in order to exercise the inspected party's right to legal protection in connection with the proceedings in which the search is conducted, the authority will leave those documents at the search site. However, the authority may take certain actions to verify such a declaration.


Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

W maju br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów związana z implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1 z 11 grudnia 2018 r. (tzw. Dyrektywa ECN+). Nowelizacja przewiduje szeroki katalog zmian. Oprócz zmian instytucjonalnych (np. ukierunkowanych na zwiększenie niezależności Prezesa UOKiK), nowe przepisy wprowadzają rozwiązania mogące wpływać na zakres odpowiedzialności przedsiębiorców. Poniżej przedstawiamy wybrane elementy nowelizacji.

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności spółki-matki i członków związków przedsiębiorców

Nowe przepisy mogą stanowić bodziec do przeanalizowania powiązań przedsiębiorców pod kątem możliwych ryzyk wynikających ze stosowania prawa ochrony konkurencji. Dotyczy to szczególnie podmiotów funkcjonujących w ramach grup kapitałowych czy będących członkami związków przedsiębiorców.

Znowelizowana ustawa o ochronie konkurencji reguluje bowiem m.in. kwestie odpowiedzialności spółek matek za działania spółek zależnych. Prezes UOKiK będzie mógł nałożyć karę w związku z naruszeniem zakazu porozumień ograniczających konkurencję czy nadużycia pozycji dominującej także na przedsiębiorcę wywierającego decydujący wpływ na przedsiębiorcę dokonującego naruszenia. Ustawa wprowadza domniemanie wywierania decydującego wpływu, jeżeli udział spółki matki w kapitale spółki córki przekracza 90%. Jeżeli działanie było umyślne, odpowiedzialność w związku z naruszeniem zakazu antykonkurencyjnych porozumień mogą ponosić również osoby zarządzające spółki matki.

Nowelizacja obejmuje również przepisy dotyczące wymierzania kar pieniężnych za praktyki ograniczające konkurencję, których dopuściły się związki przedsiębiorców (np. organizacje skupiające przedsiębiorców działających w danej branży), w przypadku gdy dane naruszenie jest związane z działalnością członków danego związku. W takich sytuacjach kara za naruszenie może być wymierzona w wysokości do 10% sumy obrotów członków danego związku, ale kara przypadająca na każdego z członków związku nie może przewyższyć 10% jego obrotu. W przypadku niewypłacalności związku, jest on zobowiązany do wezwania swoich członków do wniesienia wkładów w celu pokrycia kwoty kary pieniężnej. Brak pokrycia wkładów w terminie może skutkować żądaniem przez Prezesa UOKiK zapłaty pozostałej do uiszczenia kwoty kary pieniężnej od każdego z przedsiębiorców, którego przedstawiciele wchodzili w skład organów decyzyjnych tego związku.

Terminy przedawnienia

Nowa ustawa dotyczy również terminów przedawnienia w sprawach dotyczących praktyk ograniczających konkurencję. W dalszym ciągu organ antymonopolowy będzie uprawniony do wszczęcia postępowania, jeżeli od końca roku, w którym zaprzestano praktyki nie upłynęło 5 lat. Jednakże, zgodnie z nowymi przepisami termin ten ulegnie zawieszeniu w dniu, w którym co najmniej jeden przedsiębiorca uczestniczący w stosowaniu danej praktyki (np. jedna ze stron umowy regulującej daną praktykę) zostanie powiadomiony przez Prezesa UOKiK o podjętych w stosunku do niego czynnościach.

Co istotne, zawieszenie obejmuje również wystąpienie Prezesa UOKiK z żądaniem o udzielenie informacji w toku postępowania wyjaśniającego, które formalnie nie jest prowadzone przeciwko żadnemu przedsiębiorcy i w której żaden z przedsiębiorców nie jest stroną postępowania. Rozwiązanie przyjęte przez polskiego ustawodawcę wprowadza dużą niepewność przedsiębiorców co do sytuacji prawnej, w jakiej znajdą się podmioty będące stronami porozumień analizowanych przez Prezesa UOKiK.

Ochrona komunikacji z niezależnym prawnikiem

Nowelizacja porusza również zagadnienia związane z przeprowadzaniem kontroli przez Prezesa UOKiK. W tym zakresie uregulowana została m.in. problematyka Legal Professional Privilege, czyli ochrona korespondencji przeszukiwanego przedsiębiorcy z prawnikiem. Nowa regulacja przewiduje, że jeżeli w toku przeszukania przeszukiwany oświadczy, że określone pisma lub dokumenty zawierają pisemną komunikację między nim a niezależnym od niego adwokatem, radcą prawnym lub prawnikiem zagranicznym, powstałą w celu realizacji prawa przeszukiwanego do uzyskania ochrony prawnej w związku z przedmiotem postępowania, w ramach którego prowadzone jest dane przeszukanie, organ pozostawi te pisma lub dokumenty w miejscu przeszukania. Jednakże, organ może podjąć określone czynności umożliwiające weryfikację takiego oświadczenia.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Top view of container
Competition, EU & trade

Poland: The new Law on Franchising on the horizon

15 February 2023
Quick read

by Adrian Bielecki

Click here to find out more
Competition, EU & trade

Implementation of the Omnibus Directive. New rules in e-commerce industry.

Available in Polish

19 December 2022
Briefing

by Adrian Bielecki and Monika Gac

Click here to find out more
Pen close up
Competition, EU & trade

Implementation of the Digital Content Directive and the Sale of Goods Directive and extension of the consumer protection

Available in Polish

25 November 2022
Briefing

by Adrian Bielecki and Magdalena Jaczewska–Żurek, PhD

Click here to find out more