Authors

Markéta Deimelová

Partner

Read More

Vojtěch Koňařík

Associate

Read More
Authors

Markéta Deimelová

Partner

Read More

Vojtěch Koňařík

Associate

Read More

10 January 2023

Amendment to the Czech Consumer Protection Act

  • Briefing

This article is also available in Czech.

Amendment to the Czech Consumer Protection Act

Consumer protection law seeks to protect consumers from the exploitative practices of large Entrepreneurs. In reaction to an inquiry carried out by the European Commission, which identified a series of challenges in the application of the existing legislation, a European Directive was adopted as part of an initiative called the “New Deal for Consumers”. The transposition of this European Directive has led to the current changes to Czech consumer protection legislation.

These changes have been adopted into the Czech legal system by Act No. 374/2022 Coll., amending both the Consumer Protection Act and the Civil Code (the “Amendment”). Special attention should be given to its new extension of online sellers’ information obligations, as well as fundamental changes to the customer claim process, completely new regulation of consumer law within the digital market, and the related extension of the trader obligations list, the violation of which is now considered an offence.

The Amendment came into force on 6 January 2023; therefore, Entrepreneurs should pay attention to the following new changes.

Stronger consumer protection for online shopping

The European Commission is removing online barriers so that consumers can have full access to all goods and services offered by Entrepreneurs across the European Union. In this context, it was necessary to modernise consumer law in such a way that its protections are also effective when shopping online. Now, the online seller must clearly specify with which entity the consumer will conclude a contract, who has published reviews or ratings of the goods or services offered, and what parameters have been used to rank the offers of goods or services. This new obligation for online sellers aims to protect consumers from fictional reviews. In order to protect consumers from the artificial inflation of prices prior to a discount promotion, the online shop must now also indicate the lowest price at which the product was sold in the 30 days prior to the discount.

Online sellers should be especially attentive when informing consumers at what step in the ordering process they are already committing to a contract. The most commonly used form is the basket button on the shopping portal, which must now be clearly labelled in such a way to make it apparent to the consumer that they are committing to payment. Should the trader fail to comply with the above, the contract concluded will be void. The Amendment explicitly prohibits the use of so-called pre-ticked boxes which would oblige the consumer to make any further payment.

News on goods claims

The Amendment also introduces a change in the statutory guarantee for the sale of consumer goods. The trader is liable to the consumer for a period of 2 years for defects that the goods had upon its receipt. To strengthen the consumer's position, the presumption of faultiness is used, where it is presumed that if a defect became apparent within 12 months of purchase, it was already present in the goods at the time of receipt. The trader must prove otherwise.

In response to the increasing use of digital products, the Civil Code contains a new regulation on contracts for the supply of digital content and digital services. The new regulation ensures that consumers ordering these services also have corresponding rights in respect of faulty supply, similar to those for physical goods. In addition, as part of the digitalisation of consumer law, the Amendment allows the mandatory enclosure of user manual to be in electronic form. This will be particularly practical in the case of order confirmation by e-mail, where it will be sufficient to attach instructions for use as a PDF attachment.

Consumer contracts concluded by telephone or door-to-door sales

The regulation of consumer contract agreements by telephone has also been amended. This method of concluding contracts is still allowed; however, the Entrepreneurs is now obliged to confirm the offer in writing and deliver it to the consumer. This gives the consumer the opportunity to consider the benefits of the contract. The consumer's written acceptance is required to bind the consumer to the contract. This does not have to be a formal signature in writing, an informal email acceptance or text message sent to the trader will also suffice.

In the case of contracts concluded with consumers while selling door-to-door or as part of “organised sales events”, consumer protection is now strengthened by extending the period for withdrawal without giving a reason to 30 days instead of the existing 14 days.

Conclusion

The Amendment now also gives consumers the opportunity to protect themselves against unfair commercial practices by withdrawing from the contract within 90 days of the date of conclusion of the contract or by requesting a proportionate reduction in the price to the extent of the unfair commercial practice. These changes to the legislation are therefore substantial and can be expected to have a significant impact on commercial aspects and contracting processes between consumers and businesses.

Infringements of the new consumer protection rules are punishable by fines of up to 4 % of a business's turnover, with the consumer having a separate right to compensation, a discount or to withdraw from the contract.

If you are interested in more detailed information or in amending your contract documentation, please do not hesitate to contact our Commercial team.


Novela zákona o ochraně spotřebitele

Cílem právní úpravy ochrany spotřebitele je ochránit spotřebitele před zneužívajícími praktikami velkých podnikatelů. V reakci na šetření Evropské Komise, které identifikovalo řadu problémů při aplikaci dosavadní právní úpravy, došlo prostřednictvím iniciativy s názvem „New Deal for Consumers“ k přijetí evropských směrnic z jejíchž transpozic vyplývají aktuální změny české legislativy v oblasti ochrany spotřebitele.

Tyto změny byly přijaty do českého právního řádu zákonem č. 374/2022 Sb., novelizujícím jak zákon o ochraně spotřebitele, tak i občanský zákoník (dále jen „Novela“). Za pozornost stojí zejména úprava nového rozšíření informačních povinností provozovatele e-shopu, zásadní změny v procesu reklamace, zcela nová úprava spotřebitelského práva v rámci digitálního trhu a s tím souvisejícím rozšíření výčtu povinností podnikatele.

Novela nabyla účinnosti dne 6. ledna 2023, podnikatelé by proto měli věnovat pozornost následujícím novinkám.

Silnější ochrana spotřebitele při nákupech on-line

Evropská komise odstraňuje překážky na internetu tak, aby spotřebitelé měli neomezený přístup k veškerému zboží a službám, které podnikatelé nabízejí napříč Evropskou unií. V této souvislosti bylo nutné zmodernizovat spotřebitelské právo takovým způsobem, aby poskytovaná ochrana byla efektivní také při nákupech on-line. Nově tak musí provozovatel e-shopu transparentně uvádět, s jakým subjektem bude spotřebitel smlouvu uzavírat, kdo zveřejnil recenze nebo hodnocení nabízeného zboží či služby, jaké parametry využil k řazení nabídek zboží či služeb. Tato nová povinnost provozovatelů e shopů si klade za cíl chránit spotřebitele před vytvářením fiktivních recenzí. V rámci ochrany před umělým navyšováním cen před slevovou akcí musí nově e-shop uvádět také nejnižší cenu, za kterou výrobek prodával v době 30 dnů před poskytnutím slevy.

Pozor by si měli provozovatelé e-shopů dávat zejména při upozornění spotřebitele, jakým krokem v objednávkovém procesu se již zavazuje ke smlouvě. Nejčastěji používanou formou je tlačítko v košíku na nákupním portálu, které musí být nově přesně označeno takovým způsobem, aby spotřebiteli bylo zjevné, že se zavazuje k platbě. Pokud by výše uvedené podnikatel nesplnil, uzavřená smlouva bude neplatná. Novelou je výslovně stanoven zákaz používání tzv. předem zaškrtnutých políček, na základě, kterých by byl spotřebitel povinen k další platbě.

Novinky u reklamace zboží

Novela dále přináší změnu v zákonné záruce u prodeje spotřebního zboží. Podnikatel odpovídá spotřebiteli po dobu 2 let za vady, které mělo zboží při jeho převzetí. K posílení postavení spotřebitele je využívána tzv. domněnka vadnosti, kdy platí předpoklad, že pokud se vada na zboží projevila do 12 měsíců od jeho nákupu, byla na zboží již k okamžiku převzetí. Opak musí prokazovat podnikatel.

V reakci na stále častější využívání digitálních produktů obsahuje občanský zákoník nově úpravu smlouvy o poskytování digitálního obsahu a služeb digitálního obsahu. Nová pravidla zabezpečují, že také spotřebitelé objednávající si tyto služby mají odpovídající práva z vadného plnění podobně, jako je tomu u tradičního zboží. V rámci digitalizace spotřebitelského práva dále Novela umožňuje, aby povinně přikládaný návod k použití mohl být k dispozici také v elektronické podobě. Praktické toto bude zejména v případě potvrzování objednávek e-mailem, kdy bude postačovat přiložit návod k použití jako jeho PDF přílohu.

Spotřebitelské smlouvy uzavírané po telefonu nebo při podomním prodeji

Změn doznala také úprava ústního uzavírání spotřebitelských smluv po telefonu. Tento způsob uzavírání smluv je i nadále přípustný, nicméně podnikatel má nyní povinnost nabídku potvrdit v písemné podobě a doručit spotřebiteli. Spotřebitel tak získává možnost zvážit si výhodnost smlouvy. Aby byl spotřebitel smlouvou vázán, je potřeba jeho písemný souhlas. Nemusí jít o formální podpis listinné smlouvy, postačí také neformální e-mail či SMS zaslaná podnikateli.

V případě uzavírání smluv se spotřebiteli při podomním prodeji nebo během organizované prodejní akce je nově ochrana spotřebitele zvýšena prodloužením lhůty pro odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu na 30 dnů místo stávajících 14 dnů.

Závěrem

Novela nyní dává spotřebiteli také možnost bránit se nekalým obchodním praktikám možností odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím nekalé obchodní praktice. Změny v právní úpravě jsou tedy zásadní a lze předpokládat, že podstatně ovlivní komerční aspekty a kontraktační procesy mezi spotřebiteli a podnikateli.

Za porušování nových pravidel pro ochranu spotřebitele hrozí pokuty až do výše 4 % obratu podnikatele, přičemž spotřebitel má separátně právo na kompenzaci, slevu či odstoupení od smlouvy.

V případě zájmu o podrobnější informace či úpravu smluvních dokumentů se neváhejte obrátit na náš Commercial team.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Coronavirus

Retail sales complaints in the time of coronavirus

8 April 2020
QUICK READ

by Markéta Deimelová

Click here to find out more