9 June 2021

Simple joint stock company

Simple joint stock company – general information

  • Briefing

With this article we start a series of four articles devoted to the simple joint stock company (PL:“P.S.A.”) - a new type of capital company in Poland. The aim of the articles is to provide an overview of the provisions governing P.S.A., which are scheduled to come into force on 1 July 2021.

This article is also available in Polish.

Basic features of the P.S.A.

A simple joint-stock company introduces new, even revolutionary solutions to the Polish commercial companies law. The new type of capital company is a combination of elements typical of a limited liability company and a joint stock company, as well as  the corporate nature of a capital company with features typical of partnerships.

A simple joint-stock company is to be, as its name suggests, simple in its establishment and operation.

Board of Directors - a new body inspired by Anglo-Saxon law solutions - may be an alternative to the company’s management board (and supervisory board).

Based on the combination of human capital, innovation and financial capital - the P.S.A. is to be a form of conducting business accessible to all, but addressed mainly to young, innovative companies and the start-up environment.

Freedom of shaping the company's structure by adjusting the articles of association and establishing mutual relations between the shareholders, as well as the management and supervision system, additionally with the facility to use electronic means of communication in the company, are to ensure a flexible formula of running a business and a lack of "corporate corset".

Inexpensive - 1 PLN is enough to establish a P.S.A. - this is the minimum value of the share capital which shareholders have to invest in the company at the beginning.

Attractive investment formula for modern ventures - reduced level of formality combined with easy disposal of shares and issuance of the new shares, simplified liquidation and the possibility to take-over the company's assets and liability by at least one shareholder are supposed to reduce barriers to entry and exit the company. 

Fast registration in the IT data transmission system S24 (agreement template - ready-made solutions, but intended only for cash contributions) is to complete the model of a modern company in the on-line world. 

In the following articles we will present the proprietary structure and organisational structure of the P.S.A.


Prosta spółka akcyjna – ogólne informacje

Niniejszym artykułem otwieramy cykl czterech artykułów poświęconych prostej spółce akcyjnej - nowemu typowi spółki kapitałowej w Polsce. Celem artykułów jest przybliżenie przepisów regulujących P.S.A., których wejście w życie zaplanowano na 1 lipca 2021 roku.

Podstawowe cechy P.S.A.

Prosta spółka akcyjna wprowadza nowe, wręcz rewolucyjne rozwiązania do polskiego prawa spółek handlowych. Nowy typ spółki kapitałowej stanowi przemieszanie elementów typowych dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej oraz połączenie korporacyjnego charakteru spółki kapitałowej z cechami typowych dla spółek osobowych.

Prosta spółka akcyjna ma być, jak wskazuje sama jej nazwa, prosta w założeniu oraz funkcjonowaniu.

Rada Dyrektorów – nowy organ, inspirowany rozwiązaniami prawa anglosaskiego (board of directors) - może być alternatywą dla zarządu spółki (i rady nadzorczej).

Oparta na połączeniu kapitału ludzkiego, innowacji oraz kapitału finansowego - P.S.A. ma być formą prowadzenia biznesu dostępną dla wszystkich, ale adresowaną głównie do młodych, innowacyjnych firm oraz środowiska start-upów. 

Swoboda kształtowania ustroju spółki poprzez dopasowanie umowy spółki i ułożenie wzajemnych relacji akcjonariuszy oraz systemu zarządzania i nadzoru, dodatkowo z możliwością wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w spółce, mają zapewnić elastyczną formułę prowadzenia biznesu i brak ,,korporacyjnego gorsetu”.

Tania – aby założyć P.S.A. wystarczy 1 zł – tyle bowiem wynosi minimalna wartość kapitału akcyjnego, którą akcjonariusze muszą na starcie zainwestować w spółkę. 

Atrakcyjna formuła inwestowania dla nowoczesnych przedsięwzięć - obniżony poziom sformalizowania w połączeniu z łatwością rozporządzenia akcjami i emisją nowych akcji, uproszczona likwidacja oraz możliwość przejęcia majątku i odpowiedzialności spółki przez co najmniej jednego akcjonariusza mają ograniczać bariery wejścia i wyjścia ze spółki. 

Szybka rejestracja w systemie teleinformatycznym S24 (wzorzec umowy – gotowe rozwiązania, ale przeznaczone tylko dla wkładów pieniężnych) ma być dopełnieniem modelu nowoczesnej spółki w świecie on-line. 

W kolejnych artykułach przybliżymy strukturę majątkową oraz organizacyjną P.S.A.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Corporate/M&A & capital markets

To be or not to be a group of companies: Whether and how to make use of the amendment to the CCC introducing the so-called holding law in Poland.

23 May 2022
In-depth analysis
Click here to find out more
Corporate/M&A & capital markets

Simple joint-stock company - creditor protection mechanisms

Available in Polish

29 June 2021
Briefing
Click here to find out more
Corporate/M&A & capital markets

Simple joint-stock company - organisational structure

Available in Polish

23 June 2021
Briefing
Click here to find out more