Auteur
Pavel Juřička

Pavel Juřička, LL.M.

Collaborateur senior

Read More
Auteur
Pavel Juřička

Pavel Juřička, LL.M.

Collaborateur senior

Read More

16 décembre 2022

Hidden amendment to the Labour Code

  • Quick read

This article is also available in Czech.

Hidden amendment to the Labour Code

Overshadowed by the upcoming major amendment to the Labour Code (which we reported on recently), is the approval of an amendment to the Act on the Provision of Benefits to Persons with Disabilities as well as a minor amendment to the Labour Code initiating paternity leave, which entered into force in early December.

Previously, the Czech legal system recognized paternity allowance only as a health insurance benefit. This situation was reflected in the Labour Code until now, however. This meant that employees were able to receive a paternity allowance as of the birth of a child, but only as part of their parental leave entitlement. Now, in direct connection to the birth and care of a child employers will be fully obliged to provide paternity leave for a duration of receiving paternity allowance; therefore up to 2 weeks.

Taking paternity leave does in any way reduce an employee’s entitlement to ordinary leave. On the contrary, the employer may not impose the drawing of ordinary leave to the period during which the employee is on paternity leave. If the employee then asks the employer to grant ordinary leave immediately following paternity leave, the employer must comply with such a request. The employee also retains the option of taking parental leave immediately following paternity leave. If the employee is on normal leave at the time of a birth, normal leave gets interrupted while paternity leave is being drawn. By law, ordinary leave now also gets interrupted in the event of a quarantine order.

Paternity leave will also now be a protected period, which means that with some exceptions it will not be possible to serve an employee with a notice of termination while they are on paternity leave. Such a protected period now also applies when employees are in official quarantine.

Likewise, it will no longer be possible for an employer to immediately terminate an employment relationship with an employee on paternity leave.

The paternity allowance amount is the same as maternity allowance and is also paid by the appropriate Social Security Office. Conditions for the payment of this benefit are regulated by the Health Insurance Act. The employer is expected to cooperate in filling in the application form and sending it to the relevant Social Security Institution, which should not be administratively demanding.

After the paternity leave is over, the employer is obliged, just as with maternity leave, to reinstate the employee to their original job and workplace (known as "to the same chair"), which should not be a problem in practice given the short period of the leave.


Skrytá novela zákoníku práce

Ve stínu chystané rozsáhlé novely zákoníku práce (o které jsme referovali minule), byla spolu s novelou zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením schválena drobná novela zákoníku práce zavádějící otcovskou dovolenou. Novela nabyla účinnosti začátkem prosince.

Doposud znal český právní řád otcovské pouze jako dávku nemocenského pojištění. Do zákoníku práce však tato skutečnost až doteď promítnuta nebyla. Zaměstnanci tak sice mohli čerpat tuto dávku již od narození dítěte, ale pouze v rámci rodičovské dovolené. Nově budou zaměstnavatelé v souvislosti s narozením dítěte a péčí o ně povinni poskytnout otcovskou dovolenou po dobu čerpání otcovské, tedy v rozsahu až 2 týdnů.

Čerpáním otcovské dovolené se nikterak nekrátí nárok na běžnou dovolenou. Naopak, zaměstnavatel nesmí určit dobu čerpání dovolené na dobu, po kterou je zaměstnavatele na otcovské dovolené. Požádá-li pak zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na otcovskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen takové žádosti vyhovět. Zaměstnanci taktéž zůstává možnost navázat na otcovskou dovolenou čerpáním dovolené rodičovské. Pokud je zaměstnanec na dovolené, tak nástupem na otcovskou dovolenou se běžná dovolená přerušuje. Běžná dovolená se nově ze zákona přerušuje i v případě nařízené karantény.

Otcovská dovolená bude nově také ochranou dobu, tedy až na výjimky nebude možné v době čerpání otcovské dovolené se zaměstnancem skončit pracovní poměr výpovědí. Do ochranné doby se kromě otcovské dovolené nově zařazuje i doba, kdy je zaměstnanci nařízena karanténa.

Rovněž okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem se zaměstnancem na otcovské dovolené nebude možné.

Výše otcovské je stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství (tzv. mateřské) a je taktéž vyplácena příslušnou OSSZ. Podmínky pro vyplacení nároku jsou upraveny v zákoně o nemocenském pojištění. Součinnost zaměstnavatele je nezbytná při vyplnění žádosti a jejím zaslání příslušné OSSZ, což by ovšem nemělo být administrativně nikterak náročné.

Po skončení otcovské dovolené je zaměstnavatel stejně jako u mateřské povinen zařadit zaměstnance na jejich původní práci a pracoviště (tzv. „na stejnou židli“), což by s ohledem na délku trvání nemělo v praxi činit problém.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

République tchèque

Employer of Record – do you know the consequences?

Available in Czech and German

27 septembre 2022
Briefing

par Pavel Juřička, LL.M.

Cliquer ici pour en savoir plus
Droit Social, pensions et mobilité

Terminating an employment relationship in the Czech Republic (Part III): Notice

Available in Czech

22 mars 2022
Briefing

par Pavel Juřička, LL.M.

Cliquer ici pour en savoir plus
Droit Social, pensions et mobilité

Terminating an employment relationship in the Czech Republic (Part II): Immediate dismissal and termination during the probation period

Available in Czech

28 février 2022
Briefing

par Pavel Juřička, LL.M.

Cliquer ici pour en savoir plus