Contact

Dr. Wim Maas

Partner

Read More
Contact

Dr. Wim Maas

Partner

Read More

10 June 2020

Wim Maas pushes for a second IP court

The Ministry of Economic Affairs and Climate Policy issued a policy memorandum for consultation purposes entitled Naar een mkb-vriendelijke Rijksoctrooiwet 1995 (towards an SME friendly Patents Act 1995). This policy memorandum outlines a number of specific proposals intended to make the national patent system more especially accessible to small and medium-sized enterprises (SMEs).

According to the authors of the memorandum, Dutch companies in this category don't make sufficient use the patent protection options available to them, which may be due to potentially high costs and complexity of procedures. To this end, Taylor Wessing partner Wim Maas proposes the establishment of a second specialised IP court in the Netherlands, something that is not yet mentioned in the policy memorandum:

"I am convinced that a second IP court can lower the threshold for SMEs and therefore benefit the Dutch economy. The District Court in The Hague currently has exclusive jurisdiction to decide most patent disputes. The obvious advantage of this exclusive jurisdiction is that knowledge of, and experience with, patent law is highly concentrated at the District Court in The Hague. This clustering of knowledge enhances legal certainty. Rulings are consequently more predictable and more acceptable, which is a major benefit."

"The Netherlands is an important jurisdiction in the patent industry, and rulings by our judges in The Hague regularly serve as an example for foreign courts. However, we can also identify disadvantages caused by this monopoly. These disadvantages come to light in times when the judicial system is under pressure, when processing times of cases increase as well as the costs involved. The predictability and acceptability of the ruling will be adversely affected."

According to Wim, the problems caused by this monopoly can be solved by establishing a new IP court. This will increase the judicial system's capacity to focus on patent disputes, something that is a necessity (and not a luxury) in a small country that is nevertheless a major player in the European patent industry.

Wim further went on to say: "I believe there can only be one location for this new court: Eindhoven. Since 2016, the Eindhoven region (aka Brainport) has been recognised as a mainport. Due to the presence of many global technology enterprises and the close cooperation between the business sector, knowledge institutes and authorities (also known as the Triple Helix policy), Eindhoven has meanwhile officially become an economic core area of national importance. This is further underlined by the fact that the large majority of patent applications originate from this region."

A more detailed overview of Wim's proposal is available here.


Hoog tijd voor een tweede IE-rechtbank


Het Ministerie van Economische zaken en Klimaat heeft een beleidsnota met als titel Naar een mkb-vriendelijke Rijksoctrooiwet 1995 ter consultatie aangeboden. Deze beleidsnota bevat enkele concrete voorstellen om het nationale octrooisysteem toegankelijker te maken voor met name het midden- en kleinbedrijf (mkb). Volgens de opstellers van deze nota maakt deze groep van Nederlandse bedrijven nog onvoldoende gebruik van de mogelijkheden om octrooibescherming aan te vragen. Dit zou onder meer komen vanwege de potentiële hoge kosten en complexiteit. Wim Maas, advocaat en partner bij Taylor Wessing pleit voor een tweede gespecialiseerde IE-rechtbank in Nederland. Een mogelijkheid die tot nu toe niet in de beleidsnota wordt genoemd. 

Wim Maas: "Ik ben ervan overtuigd dat een tweede IE-rechtbank 'drempelverlagend' kan werken voor het mkb en daarmee positief kan bijdragen aan de Nederlandse economie. Op dit moment is alleen de rechtbank Den Haag bevoegd om kennis te nemen van het leeuwendeel van de octrooigeschillen. Deze exclusieve bevoegdheid heeft als voordeel dat er bij de Haagse rechtbank een hoge concentratie is van kennis en ervaring op het gebied van octrooirecht. Die bundeling van kennis komt de rechtszekerheid ten goede. Het maakt de uitspraken meer voorspelbaar en meer aanvaardbaar. Dat is een groot goed. 

"Nederland is in de octrooiwereld een belangrijke jurisdictie en de uitspraken van onze Haagse rechters dienen regelmatig als voorbeeld voor buitenlandse rechters. Maar we zien ook nadelen van dit 'monopolie’ wanneer het gerechtelijke apparaat onder druk staat. Zo worden de doorlooptijden van zaken langer en de kosten hoger. Hierdoor komt de voorspelbaarheid en aanvaardbaarheid van de beslissing in het gedrang."

Volgens Wim Maas is dit probleem op te lossen, door het instellen van een nieuwe IE-rechtbank. De capaciteit wordt hiermee vergroot, iets wat gezien de lange doorlooptijden van octrooizaken in de afgelopen jaren geen overbodige luxe is, aldus Maas. "Voor mij is er maar één plek waar deze nieuwe rechtbank zou moeten komen. Dat is in Eindhoven. Sinds 2016 is de regio Eindhoven (ook wel Brainport genoemd) erkend als mainport. Vanwege de aanwezigheid van vele wereldwijd opererende technologiebedrijven en de hechte samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid (ook wel het Triple Helix beleid genoemd) is Eindhoven inmiddels officieel een economisch kerngebied van nationale betekenis. Een en ander wordt bovendien onderstreept door het feit dat veruit de meeste octrooiaanvragen voortkomen uit deze regio."

Een meer gedetailleerd overzicht van Wim's voorstel is hier beschikbaar.
Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Patents & innovation

Successful defence for Heijmans in copyright battle

22 June 2020

by multiple authors

Click here to find out more
Patents & innovation

Taylor Wessing recognised as top firm for patents in four countries, in IAM Patent 1000

18 June 2020

by multiple authors

Click here to find out more

IAM Patent describes Taylor Wessing as one of the big-hitters in the Dutch patent industry

13 June 2019

by Dr. Wim Maas

Click here to find out more