Author

Pavel Juřička, LL.M.

Counsel

Read More
Author

Pavel Juřička, LL.M.

Counsel

Read More

20 April 2023

Planned changes to regulations on false self-employment and temporary agency work

  • Briefing

This article is also available in Czech.

In autumn 2022, the Ministry of Labour and Social Affairs prepared an amendment to the Labour Code which should bring significant change to the field of temporary agency work. The draft amendment will likely soon be reviewed by the government, as it is scheduled to take effect on 1 January 2024.  Let's look at key points in the amendment now, primarily from the perspective of entrepreneurs and employers who can start preparing for the upcoming changes.

First, the definition of illegal work is changing to make it easier to enforce its prohibition, especially the prohibition of false self-employment. The new definition excludes "consistency of work" as a feature of illegal work. Thus, an employer's typical excuse that the inspected "employee" started working on the same day as the inspection will no longer be practicable.

For those establishing a temporary agency, there are plans to abolish compulsory bankruptcy insurance for employment agencies. This would afford temporary agency workers the same protection as other employees in the event of the agency’s insolvency. To date their claims have been covered by compulsory insurance, which in practice has proved less advantageous for agency workers.

Some conditions for temporary agency work, on the other hand, will be made more strict. This will be felt by applicants who want to assign their (temporary agency) workers to individual companies (which the law refers to as user companies). The permit application deposit for this type of employment agency will no longer be just CZK 500,000 as has been the case to date, but CZK 1,000,000 (about EUR 40,000).

The employment agency and the user company will now be obliged to ensure that each employee’s temporary assignment to work for the same user company does not exceed three years over a period of five years. Individual periods of assignment are to be cumulative, regardless of their length, unless more than three years have elapsed since the last assignment.

Finally, the amendment addresses employment agencies’ relatively common practice of hiring their (agency) employees for a fixed period (which would not be such a big problem), but which is linked to the period of temporary assignment to the user (which is a problem in view of employment law’s protective character). If the user then terminates cooperation with the employment agency and thus the temporary assignment, the employment of the agency employee ends from one day to the next without warning.

In future, if the employment contract between employment agency and worker includes an arrangement for temporary assignment to a user company for a fixed period of time specifically defined by the duration of the temporary assignment of the worker to that user company, and the temporary assignment ends early, the employment relationship must not end until at least 14 calendar days have passed since the worker was notified that the assignment is to end. For the employee this means getting a “cushion“ of 14 days to prepare for the employment relationship coming to an end. The employer (temporary agency) however will now need better contractual arrangements and/or better planning will for terminating contracts with customers (user companies) to avoid extra costs.

Violations of the above-mentioned obligations (i.e., limitation of the assignment period and failure to comply with the 14-day deadline) will now be punishable by a fine of up to CZK 1,000,000 (about EUR 40,000).

While we will continue to monitor developments in this amendment for you, we certainly recommend taking the planned changes into account, while preparing contracts for example.

Please do not hesitate to contact us at any time if you have any questions.

 

Chystaná změna pravidel pro švarcsystém a agenturní zaměstnávání

Na podzim roku 2022 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věci novelu zákona o zaměstnanosti, která přináší důležité změny v oblasti agenturního zaměstnávání. Návrhem novely by se nyní měla zabývat vláda, jelikož účinnost je naplánovaná již na 1.1.2024. Pojďme se proto již nyní podívat na nejdůležitější body novely, zejména z hlediska podnikatelů a zaměstnavatelů, aby se na chystané změny mohli předem připravit.

Zaprvé dochází ke změně definice nelegální práce, a to z důvodu snazšího vymáhání jejího zákazu, respektive zákazu švarcsystému. Nová definice vylučuje „soustavnost“ jako znak nelegální práce. Tedy v praxi typická výmluva zaměstnavatele, že kontrolovaný „zaměstnanec“ začal pracovat v ten samý den, kdy byla prováděna kontrola, již neobstojí.

Pro ty, kteří uvažují o založení agentury práce je jistě zajímavé, že se plánuje zrušení povinného pojištění agentur práce pro případ jejich úpadku. Zaměstnancům agentury práce by pak byla poskytnuta stejná ochrana jako jiným zaměstnancům v případě platební neschopnosti jejich zaměstnavatele. Doposud totiž měly být jejich nároky kryty povinným pojištěním, což se v praxi ukázalo být pro agenturní zaměstnance méně výhodné.

Na druhé straně však dojde u agenturního zaměstnávání ke zpřísnění některých podmínek. To pocítí žadatelé, kteří chtějí přidělovat své (agenturní) zaměstnance jednotlivým společnostem (v zákoně označovaným jako uživatelé). K žádosti o povolení k tomuto typu zprostředkování zaměstnání bude potřeba složit kauci nikoli 500.000,- Kč, jako tomu bylo doposud, ale rovný 1.000.000,- Kč.

Agentura práce a uživatel budou nově povinni zajistit, aby dočasné přidělení zaměstnance k výkonu práce u téhož uživatele nepřesáhlo dobu tří let v rámci období pěti let. Přitom platí, že jednotlivé doby přidělení (bez ohledu na jejich délku) se sčítají, ledaže od posledního přidělení již uplynuly více než tři roky.

V neposlední řadě se novela zaměřila na poměrně běžnou praxi pracovních agentur, kdy své (agenturní) zaměstnance najímají na dobu určitou (což by samo o sobě nebyl tak velký problém), která je však navázána na dobu dočasného přidělení k uživateli (což už s ohledem na ochrannou funkci pracovního práva problém je). Pokud pak uživatel ukončí spolupráci s  agenturou práce a tím i dočasné přidělení, tak zaměstnání agenturního zaměstnance končí bez varování ze dne na den. Nově bude platit, že pokud je pracovní smlouva mezi agenturou práce a zaměstnancem, jejíž součástí je ujednání o dočasném přidělení zaměstnance k uživateli, sjednána na dobu určitou, která je vymezena dobou dočasného přidělení zaměstnance k uživateli, a má-li dočasné přidělení skončit předčasně, nesmí pracovněprávní vztah skončit dříve než nejméně 14 kalendářních dnů po dni, v němž bylo jeho skončení oznámeno zaměstnanci. Zaměstnanec tak dostane alespoň jakýsi „polštář“ 14 dní, kdy se bude moci připravit na skončení pracovního poměru. Pro zaměstnavatele (agenturu práce) to však bude znamenat potřebu lepší úpravy smluvních vztahů a/nebo lepšího plánování při ukončování smluv se svými zákazníky (uživateli), jinak mu budou vznikat náklady navíc.

Za porušení výše uvedených povinností (tj. omezení doby přidělení a nedodržení 14denní lhůty) bude nově hrozit pokuta až 1.000.000,- Kč.

Vývoj této novely pro Vás budeme i nadále sledovat. Určitě však doporučujeme zohlednit plánované změny, například při přípravě smluv.

V případě dotazů se na nás neváhejte kdykoli obrátit.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Work-life balance since the Labour Code amendment or What are the rights of employees caring for children?

15 February 2024
Briefing

by multiple authors

Click here to find out more
Employment, pensions & mobility

Right to paid leave during legal disputes with the employer, or How invalid termination can get even more costly

22 November 2023
Briefing

by Pavel Juřička, LL.M.

Click here to find out more
Employment, pensions & mobility

Still complying with your information obligations since the Labour Code amendment?

8 November 2023
Quick read

by Pavel Juřička, LL.M.

Click here to find out more