Author
Thomas Rechberger

Thomas Rechberger, Ph.D.

Partner

Read More
Author
Thomas Rechberger

Thomas Rechberger, Ph.D.

Partner

Read More

24 April 2020

COVID-19 - RCR measures

We have prepared another summary of legislative changes in relation to situation caused by coronavirus, this time focusing on position of debtors and creditors. So called Lex Covid effective as of 24 April 2020 not only regulates certain measures to mitigate impacts of COVID-19 pandemic on participants in court proceedings, injured persons, victims of crime and legal entities but also amends insolvency and enforcement laws. Another law having impact on relationships between debtors and creditors is Act on certain measures concerning repayment of loans in relation to COVID-19 pandemic is effective as of 17 April 2020.

The insolvency law-related measures include mainly:

Debtor's  delay in  payments:  In case  a debtor, who  is  in  delay with  the payment of debts from    12 March 2020, proves that an extraordinary measure in connection with  the  COVID-19  pandemic (the “Extraordinary Measure”) has made it significantly more difficult or impossible for him to meet such financial debts on time, the creditor is entitled to default interest at the statutory interest rate only of 9 % during the period for which such a measure applies, at the latest until 30 June 2020. This does not apply to contracts entered into after the effective date of the Lex Covid.

Debtor’s filing: The obligation of debtors to file for bankruptcy as soon as they become aware of their insolvency, shall be suspended during the period from the effective date of the Lex Covid until 6 months after the end of the Extraordinary Measure, at the latest until 31 December 2020. This suspension period shall not be taken into account for time limits during which clawback claims can be made.

However, this suspension does not apply to debtors who were insolvent prior to adaption of the Extraordinary Measure or whose insolvency was not predominantly caused by a circumstance related  to the Extraordinary Measure.

Creditor’s filing: An insolvency court will not take into account a creditor's filling for its debtor's insolvency made in the period from the effective date of the Lex Covid until 31 August 2020. However, this does not prevent the creditor from filing such a motion after 31 August 2020.

Extraordinary Insolvency Moratorium: In the period until 31 August 2020, a debtor-entrepreneur who was  not insolvent on 12 March 2020 is entitled to file  an application for an extraordinary moratorium   (a protection period during which e.g. the periods for the exercise of rights of the creditors against the debtor do not start or continue to run) under relieved conditions. The maximum duration of the extraordinary moratorium is 3 months, but the debtor is entitled to request an extension for another 3 months. The debtor must declare that the application was made in connection with the state of emergency in connection with the COVID-19 pandemic and that since 12 January 2020 he has not paid any extraordinary dividends or parts of his own resources to his members, shareholders, controlled or controlling persons, members of his bodies, nor provided any extraordinary performance, including pre-payment of loans to them, or that all such payments have been repaid to the debtor. Unlike for the “standard” moratorium, the debtor is not obliged to obtain the written consent of the majority of his creditors (calculated according to the amount of their claims) in case of an extraordinary moratorium. However, if the debtor requests an extension of the extraordinary moratorium, he must obtain this consent. From a practical viewpoint, it must be considered whether a moratorium and/or a pre-agreed reorganisation should be sought. During the extraordinary moratorium, the debtor is obliged to refrain from acts that would lead to a change in composition, use or purpose of the debtor's assets or their decrease in a substantial amount. Furthermore, the creditors may still file a lawsuit against the debtor and the extraordinary moratorium does not constitute an impediment to such proceedings.

Reorganisation: In case of a reorganisation plan approved in insolvency proceedings before 12 March 2020, the debtor may apply for temporary suspension of performance of the plan. The performance of the reorganisation plan may be suspended for a period of 6 months following the cancellation of the Extraordinary Measure, at the latest until 31 December 2020.

Banking sector: Both consumers and entrepreneurs will be entitled to postpone their loan instalments for a maximum of 6 months, while this protection period will last until 31 October 2020 or 31 July 2020 (in case the debtor wishes to use a shorter period of 3 months). However, this possibility will not be granted to debtors who were on 26 March 2020 for more than 30 days in delay with the payment of their monetary debts. The loan moratorium period will be in general relevant for loans that were agreed and drawn down prior to 26 March 2020 and loans that where agreed prior to 26 March 2020, if these are mortgages and other purpose loans for the acquisition, settlement or retention of rights to real estate, construction, redesign of a building, etc. On the other hand, it is not possible to apply the moratorium in relation to e.g. an operating lease, revolving facility or loans for trading in investment instruments.

In summary, recent measures of the Czech government and ministries mainly postpone the threat of insolvencies or non-performance of reorganisation plans in a significant number of cases to later this year, but do not provide support for debtors in the financial situation itself.

If you are currently facing any of the above-described issues or have any other questions connected to the current situation, please do not hesitate to contact us. We are at your disposal.


COVID-19 RCR opatření

Přinášíme další shrnutí legislativních změn v souvislosti se situací způsobené koronavirem, tentokrát se zaměříme na jejich vliv na postavení dlužníků a věřitelů. Tzn. Lex Covid který je účinný od 24. dubna 2020 a kromě toho, že upravuje opatření ke zmírnění dopadů pandemie COVID-19 na účastníky soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby, také novelizuje insolvenční zákon  a exekuční řád. Další zákon, který  s účinností od 17. dubna  2020 zasahuje do  vztahů  mezi dlužníky  a věřiteli je zákon o některých opatřeních souvisejících se splácením úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19.

Legislativní opatření ve vztahu k insolvenčnímu právu zahrnují zejména:

Prodlení dlužníka s platbami: Pokud dlužník, který je v prodlení s úhradou dluhů od 12. března 2020, prokáže, že mu mimořádné opatření související s pandemií COVID-19 („Mimořádné opatření“) znemožnilo nebo podstatně ztížilo včasné splnění peněžitého dluhu, je věřitel oprávněn po dlužníkovi po dobu trvání tohoto opatření, nejpozději však do 30. června 2020, požadovat úroky z prodlení pouze  v zákonné výši 9 %. Toto pravidlo se neuplatní na smlouvy uzavřené po dni účinnosti Lex Covid.

Dlužnický návrh:  Povinnost  dlužníků  podat  insolvenční  návrh  neprodleně  poté,  co  se  dozvěděli o svém úpadku, se po dobu ode dne účinnosti Lex Covid do uplynutí 6 měsíců od zrušení  Mimořádného opatření, nejpozději však do 31. prosince 2020, neuplatní. Doba, po kterou se tato povinnost neuplatní, se nezapočítává do doby rozhodné pro podání odpůrčí žaloby.

Výše uvedené se však neuplatní ve vztahu k dlužníkům, u nichž úpadek nastal již před přijetím Mimořádného opatření, nebo jejichž úpadek nebyl převážně zapříčiněn okolností ve vztahu k takovému opatření.

Věřitelský návrh: Insolvenční soud nebude přihlížet k insolvenčnímu návrhu podanému věřitelem ve vztahu k jeho dlužníku, byl-li tento podán v době ode dne účinnosti Lex Covid do 31. srpna 2020. Toto však věřiteli nebrání podat takový návrh po 31. srpnu 2020.

Mimořádné moratorium: V době do 31. srpna 2020 může dlužník, který je podnikatelem a který nebyl ke 12. březnu  2020  v  úpadku,  podat  návrh  na  mimořádné  moratorium  (ochranné  doba,  po  kterou  např. lhůty stanovené k uplatnění práv věřitelů vůči dlužníku nezačnou běžet nebo dál neběží),  a to za zmírněných podmínek. Maximální doba trvání mimořádného moratoria je 3 měsíce, dlužník je však oprávněn žádat o prodloužení, a to o další 3 měsíce. Dlužník musí prohlásit, že žádost byla podána v souvislosti s nouzovým stavem ve vztahu k pandemii COVID-19 a že od 12. ledna 2020 nevyplatil žádné mimořádné podíly na zisku či části vlastních zdrojů svým členům, společníkům, osobám ovládaným nebo ovládajícím nebo členům orgánů, a že neposkytl žádné mimořádné plnění, včetně předčasného splácení úvěrů, nebo že byly veškeré takovéto provedené platby vráceny dlužníku. Na rozdíl od “standardního” moratoria není dlužník povinen si v případě mimořádného moratoria obstarat písemný souhlas většiny svých věřitelů (vypočítané dle výše jejich pohledávek). Zažádá-li však dlužník o prodloužení mimořádného moratoria, je povinen takový souhlas získat. Z praktického úhlu pohledu tak musí být zváženo, zda usilovat o moratorium a/nebo předem schválenou reorganizaci. Během  mimořádného  moratoria  je  dlužník   povinen  se  zdržet  takových  úkonů,  které  by  vedly     k podstatné změně ve skladbě, využití či určení dlužníkova majetku či k jeho zmenšení. Věřitelé mohou však i nadále podat žalobu proti dlužníku, přičemž mimořádné moratorium nepředstavuje překážku pro taková řízení.

Reorganizace:  V   případě   reorganizačního   plánu   schváleného   v  rámci  insolvenčního   řízení do 12. března 2020 může dlužník požádat o dočasné přerušení plnění plánu. Plnění reorganizačního plánu může  být  přerušeno  na  dobu  6  měsíců  od  zrušení  Mimořádného  opatření,  nejpozději  však  do 31. prosince 2020.

Odložení splátek úvěru: Jak spotřebitelé, tak i podnikatelé jsou oprávněni odložit si splátky úvěrů a to až na 6 měsíců, přičemž tato ochranná doba bude trvat do 31. října 2020 nebo 31. července 2020  (v případě, že dlužník  využije kratší dobu 3 měsíců). Nicméně, tuto možnost nemají dlužníci, kteří byli  k 26. březnu 2020 po dobu delší než 30 dnů v prodlení s plněním svých peněžitých dluhů. Doba úvěrového moratoria je obecně relevantní pro úvěry, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020 a úvěry, které byly sjednány před 26. březnem 2020, jde-li o hypotéky a další úvěry účelově určené k nabytí, vypořádání či zachování práv k nemovité věci, výstavbě, změně stavby atd. Využít moratoria není naopak možné ve vztahu např. k operativnímu leasingu, revolvingovému úvěru či úvěru určeného k obchodu s investičním nástrojem. 

Lze uzavřít, že nedávná opatření české vlády a ministerstev v mnoha případech především odkládají hrozbu úpadku nebo neplnění reorganizačních plánů na pozdější dobu tohoto roku, dlužníkům však neposkytují podporu v dané finanční situaci.

Pokud řešíte některý z výše uvedených problémů nebo jakékoliv jiné otázky spojené se současnou situací, neváhejte se na nás, prosím, obrátit. Jsme tu pro Vás.

 

 
Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Meeting in conference room
Restructuring & insolvency

Preventive restructuring in the Czech Republic

14 January 2022
Quick read

by Thomas Rechberger, Ph.D.

Click here to find out more
Safe deposit boxes
Restructuring & insolvency

Managing directors' liability – an overview of recent changes in the Czech Republic

2 March 2021
Quick read

by Thomas Rechberger, Ph.D. and David Volek

Click here to find out more
prague-clocktower
Coronavirus

COVID-19 insolvency emergency measures in the Czech Republic

17 April 2020
IN-DEPTH ANALYSIS

by Thomas Rechberger, Ph.D.

Click here to find out more