Algemene voorwaarden en bepalingen

Taylor Wessing N.V.

Algemeen

Taylor Wessing is een handelsnaam van Taylor Wessing N.V., statutair gevestigd in Eindhoven, ingeschreven in de Kamer van Koophandel in Eindhoven onder nummer 17282726. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien op www.taylorwessing.com. 

Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Taylor Wessing. Taylor Wessing is de enige contractuele wederpartij van de opdrachtgever of cliënt (Cliënt).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lopende en nieuwe overeenkomsten tussen Taylor Wessing en Cliënt, en verder alle (rechts)handelingen van Taylor Wessing met, voor of jegens Cliënt, inclusief buitencontractuele verbintenissen. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van personen die betrokken zijn bij de vervulling van de opdrachten en/of personen die enige aansprakelijkheid hebben in dat verband. 

Relatie Taylor Wessing – Cliënt

Taylor Wessing zal zich inspannen de overeenkomst met Cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Cliënt. Cliënt zal aan Taylor Wessing gevraagd en ongevraagd alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Taylor Wessing verstrekte informatie.

Cliënt wordt geacht de opdracht aan door Taylor Wessing te zijnen behoeve ingeschakelde derden te hebben gegeven, onverlet de gedragsregels van de beroepsorganisaties. Taylor Wessing is gemachtigd bij de inschakeling van derden namens Cliënt een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten. 

Aansprakelijkheid Taylor Wessing

Op de dienstverlening van Taylor Wessing is de Klachtenregeling Taylor Wessing N.V. van toepassing. De regeling is te raadplegen op www.taylorwessing.com. Zodra Cliënt een mogelijke grond voor een aansprakelijkheid van Taylor Wessing heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Cliënt gehouden om onverwijld, in ieder geval binnen drie maanden, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze aanspraak jegens Taylor Wessing, schriftelijk aan Taylor Wessing mede te delen op straffe van verval van recht. Iedere aanspraak jegens Taylor Wessing vervalt na één jaar nadat de mededeling door Cliënt is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Taylor Wessing is niet aansprakelijk jegens Cliënt, zolang Cliënt zijn verplichtingen jegens Taylor Wessing niet is nagekomen.

Iedere aansprakelijkheid van Taylor Wessing en al haar juristen, adviseurs en medewerkers in persoon is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de door Taylor Wessing afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en), te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van die verzekeraars is. Deze algemene voorwaarden vormen een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van alle aan Taylor Wessing verbonden juristen, adviseurs en medewerkers. 

Taylor Wessing is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van Taylor Wessing gaat nooit verder dan het bepaalde in deze algemene voorwaarden. Anderen dan Cliënt kunnen aan de overeenkomst en de (niet) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart Taylor Wessing voor alle mogelijke aanspraken van derden. 

Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen Taylor Wessing en Cliënt door middel van elektronische mail met elkaar communiceren. Taylor Wessing en Cliënt zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail, op voorwaarde dat beide partijen al hetgeen zullen doen dat redelijkerwijze van hen verwacht mag worden ter voorkoming van risico's, zoals het verspreiden van virussen.

Honorarium

Het honorarium van Taylor Wessing wordt in beginsel berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding voor kantoorkosten en met de gemaakte kosten. Taylor Wessing heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen, hetgeen in beginsel steeds per 1 januari zal geschieden. De wijziging geldt ook indien zij niet vooraf is meegedeeld. Taylor Wessing is steeds gerechtigd van Cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen. 

Betaling van de declaraties van Taylor Wessing dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, en in geval van enige tekortkoming van Cliënt onverwijld. Cliënt dient tijdig, te weten binnen 30 dagen na factuurdatum, zijn eventuele bezwaren tegen de inhoud van de factuur schriftelijk aan Taylor Wessing kenbaar te maken, bij gebreke waarvan zijn eventuele aanspraken komen te vervallen. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Alle (buiten)gerechtelijke kosten van Taylor Wessing die verband houden met de invordering van haar vorderingen komen voor rekening van Cliënt. Deze worden voor zakelijke cliënten vastgesteld op 15% van het in hoofdsom verschuldigde en voor particuliere cliënten op hetgeen ingevolge het BIK verschuldigd is. 

Ingeval door Taylor Wessing werkzaamheden worden verricht ten behoeve van meerdere partijen, zijn zij hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen jegens Taylor Wessing.

Overig

Indien Taylor Wessing persoonsgegevens verwerkt, al dan niet in verband met de uitvoering van een opdracht, vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met het Extern Privacy Statement Taylor Wessing N.V. te raadplegen op www.taylorwessing.com. Cliënt verleent Taylor Wessing door ondertekening van de overeenkomst toestemming voor automatische verwerking van door Taylor Wessing verzamelde en te verzamelen persoonsgegevens. 

Op grond van geldende regelgeving is Taylor Wessing onder meer verplicht de identiteit van Cliënt en haar eventuele uiteindelijk belanghebbende(n) vast te stellen, en te monitoren ingevolge de Wet te voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Cliënt bevestigt hiermee bekend en akkoord te zijn en alle benodigde gegevens op eerste verzoek te zullen verstrekken.

Taylor Wessing is op grond van wettelijke bepalingen verplicht om in bepaalde gevallen, zonder Cliënt hierover te informeren,:

  • een bij de uitvoering van de opdracht verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie (Wwft);
  • een opgezette of voorgenomen grensoverschrijdende (belasting)structuur in de zin van de Europese richtlijn (EU) 2018/822 (Vanwege het verschoningsrecht kan deze meldplicht op Cliënt komen te rusten onverwijld te melden aan de daarvoor aangewezen instantie(s) Taylor Wessing is nimmer aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van een door Taylor Wessing gedane melding, ook niet indien de melding achteraf ongegrond blijkt te zijn, tenzij Cliënt aantoont dat het doen van de melding(en) in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. In dit laatste geval is de schade beperkt zoals vermeld in artikel 3.2. Cliënt vrijwaart Taylor Wessing tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassing door Taylor Wessing van de desbetreffende bepalingen.

De huidige en toekomstige rechten van intellectuele of industriële eigendom, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, berusten uitsluitend bij Taylor Wessing respectievelijk komen alleen Taylor Wessing toe. Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding. Het is Cliënt verder verboden producten van Taylor Wessing, waaronder mede begrepen adviezen, rapporten, werkwijzen en (model)contracten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Taylor Wessing. 

Taylor Wessing komt geen beroep toe op deze algemene voorwaarden voor zover dat (geheel of gedeeltelijk) niet is toegestaan door de Nederlandse Orde van Advocaten c.q. de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zouden blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.

Nederlands recht is met uitsluiting van alle andere mogelijk toepasselijke rechtsstelsels op de overeenkomst van toepassing. Over geschillen in verband met of naar aanleiding van de overeenkomst zal door geen van partijen enige mededeling aan derden worden gedaan. Deze zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Nederland, behoudens indien dwingende wettelijke competentie-regels anders bepalen.