Auteur

Marta Janowska

Collaborateur senior

Read More
Auteur

Marta Janowska

Collaborateur senior

Read More

2 février 2021

Failure to identify the beneficial owner may cause exclusion from a public procurement proceeding in Poland

  • Quick read

The AML and CFT are expanding and strengthening the existing regulations including those regulations related to public procurement. To date, regulations concerning the payment of deposits have been vital in this respect. They are designed to counteract money laundering and terrorist financing. Currently, Public Procurement Law in Poland contains a new regulation combining the fight against money laundering and terrorist financing with public procurement. This is because it provides for a new obligatory condition for excluding a contractor from a public procurement procedure.

A contractor who prevents or hinders the determination of the criminal origin of money or conceals its origin due to the inability to determine the Ultimate Beneficiary Owner, as defined in Article 2(2)(1) of the Act of 1 March 2018 on Counteracting Money Laundering and Terrorist Financing, shall be excluded from the contract award procedure.

In order to confirm that there are no grounds for excluding the contractor from participating in a public procurement procedure, the contracting authority may demand subjective evidence in this field, i.e. information from the Central Register of Ultimate Beneficiary Owners, if separate regulations require entry in this register, prepared no earlier than 3 months before its submission.

This is a completely new obligatory condition for excluding a contractor. It will only apply to proceedings where the value of the contract is equal to or exceeds the PLN equivalent of EUR 20,000,000 for works and EUR 10,000,000 for supplies and services. It will therefore only apply to high-value contracts.


Brak ustalenia beneficjenta rzeczywistego może skutkować wykluczeniem z postępowania przetargowego w Polsce

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zatacza coraz szersze kręgi i wzmacnia dotychczasowe regulacje, w tym również te związane z zamówieniami publicznymi. Kluczowe w tym zakresie były dotychczas regulacje dotyczące płatności wadium. Są one tak skonstruowane, by przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obecnie w polskim Prawie Zamówień Publicznych pojawia się nowa regulacja łącząca przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z zamówieniami publicznymi. Przewidziano bowiem nową obligatoryjną przesłankę wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych w tym obszarze, tj. informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Jest to zupełnie nowa obligatoryjna przesłanka wykluczenia wykonawcy. Dotyczyć ona będzie wyłącznie postępowań, w których wartość zamówienia będzie równa lub przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty – dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw i usług – 10 000 000 euro. Dotyczyć więc będzie tylko zamówień o wysokiej wartości.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

lady justice
Résolution des litiges

The growing importance of out-of-court dispute resolution in Polish public procurement

Available in Polish

26 janvier 2021
In-depth analysis

par Ewelina Stobiecka et Marta Janowska

Cliquer ici pour en savoir plus
Concurrence, UE & commerce

Is it now worthwhile implementing the procedures for whistleblowers to report irregularities?

Available in Polish

18 juin 2020

par Marta Janowska

Cliquer ici pour en savoir plus
Fragment of a multi colored glass facade
Pologne

COVID-19 Alert Book

24 avril 2020

par plusieurs auteurs

Cliquer ici pour en savoir plus