Contact

Andrej Leontiev, LL.M.

Partner

Read More
Contact

Andrej Leontiev, LL.M.

Partner

Read More

17 August 2023

Taylor Wessing attorneys warn businesses of growing number of frauds with the use of AI

This press release is also available in Slovak.

The number of frauds where a member of an international organised group, using state-of-the-art technology or artificial intelligence, pretends to an employee of an entrepreneur that he is his superior and, under various pretences, forces him to make a bank transfer from the entrepreneur's account abroad, is increasing dramatically.

As Taylor Wessing partner Andrej Leontiev recently pointed out on LinkedIn, technology and artificial intelligence (AI) have geometrically multiplied the number of attempts to lure funds from entrepreneurs.

This trend is confirmed by another case published on the social network LinkedIn, where the company GymBeam revealed a fraud attempt that was supposed to take place using AI technology - deepfake.

Deepfake is a term referring to a technology that, with the significant assistance of artificial intelligence, can edit a video or voice recording in such a way that the recipient mistakenly believes that the video or recording is of a person known to him or her, when in fact the video or recording was made by a mere "impersonator". It is suspected that deepfake technology is not only used for pre-recorded videos and voice recordings, but can also operate in real time - i.e. during an ongoing videoconference or teleconference.

Andrej Leontiev warns, "This type of fraud can happen to a small sole trader as well as to an international company. It can cause damage of a few thousand euros or even several million. Only rarely does the victim dare to speak publicly about the fraud. Most often, they are afraid of being seen as incompetent or otherwise having their reputation in the industry suffer."

That is why, in the name of raising social awareness and for the sake of prevention in general, the attorneys at Taylor Wessing have decided to highlight this problem and offer their experience on what to do if a business becomes a victim of such or similar fraud.

The crucial thing is how the victim reacts in the first few hours after it turns out to be a scam. It is important to contact an attorney who has experience in similar situations and also has a sufficient network of international connections. His or her role will be to help the client and the police trace the stolen money, 'freeze' it and return it to the business.

Leontiev offers a simplified manual on what to do and in what order: "In parallel with finding a lawyer who has experience and ideally connections in the country where the defrauded money is headed, the client should contact the victim's Slovak bank and file a so-called "claim" or "stop" transfer. If the money is no longer in the bank's possession, it is recommended that the bank be required to send a "swift" message to the recipient's bank that the incoming money is the proceeds of fraud. We then recommend contacting the Slovak Police in person, filing a criminal complaint, and requesting that a report of the incoming payment be sent directly to Interpol in the country where the money is headed via, for example, Interpol in Slovakia, so that it can be blocked in the recipient's account. We also recommend contacting the Financial Intelligence Unit, which can often request that the money be blocked in an account through a partner organisation in the country where the money is being sent. However, it seems the most important thing to do is to engage a foreign attorney, who will contact the bank where the money is directed before the bank releases it to the fraudster for disposition. The final step is usually the filing of a criminal complaint in the country to which the money was sent; this is important for the foreign bank to block the money in the long term."

If the described procedure is successful, the money will remain blocked in the fraudster's foreign account. Again, legal representation in the country where it is blocked is usually required to recover it. The foreign attorney, usually in court proceedings, proves that the money belongs to his client and the court's ruling constitutes the basis on which the "blockage" is lifted, and the money can be returned by the foreign bank to the entrepreneur's Slovak account.


Advokáti Taylor Wessing upozorňujú podnikateľov na narastajúci počet podvodov s použitím AI

Počet podvodov, kde člen medzinárodnej organizovanej skupiny za pomoci najmodernejších technológií alebo umelej inteligencie predstiera pred zamestnancom podnikateľa, že je jeho nadriadeným a pod rôznymi zámienkami ho núti uskutočniť bankový prevod z účtu podnikateľa do zahraničia, dramaticky stúpa.

Ako nedávno upozornil partner Taylor Wessing Andrej Leontiev na sociálnej sieti LinkedIn, technológie a umelá inteligencia (AI) geometricky znásobili počet pokusov o vylákanie finančných prostriedkov od podnikateľov.

Uvedený trend potvrdzuje aj iný, na sociálnej sieti LinkedIn zverejnený prípad, kde spoločnosť GymBeam odhalila pokus o podvod, ktorý sa mal uskutočniť s použitím AI technológie – deepfake.

Ako deepfake sa označuje technológia, ktorá vďaka výraznej pomoci umelej inteligencie dokáže upraviť video alebo hlasovú nahrávku takým spôsobom, že sa adresát mylne domnievame, že na videu alebo nahrávke vystupuje jemu známa osoba, aj keď v skutočnosti video alebo nahrávku nahral iba „figurant“. Existuje podozrenie, že deepfake technológia sa používa nielen na vopred nahraté videá a hlasové záznamy, ale môže fungovať aj v reálnom čase – t.z. počas prebiehajúcej videokonferencie alebo telekonferencie.

Andrej Leontiev upozorňuje: „Takýto typ podvodu sa môže stať rovnako malému živnostníkovi ako aj medzinárodnej spoločnosti. Môže spôsobiť škodu niekoľko tisíc eur alebo aj niekoľko miliónov. Len zriedkakedy sa poškodený odváži o podvode verejne hovoriť. Najčastejšie sa obáva, že bude považovaný za nekompetentného alebo inak utrpí jeho reputácia v brandži.

Aj preto sa rozhodli advokáti z Taylor Wessing, v záujme zvyšovania spoločenského povedomia a z dôvodu všeobecnej prevencie, na tento problém poukázať a ponúknuť svoje skúsenosti, čo robiť, ak sa podnikateľ stane obeťou takéhoto alebo podobného podvodu.

Kľúčové je, ako obeť zareaguje v prvých pár hodinách potom, ako sa ukáže, že išlo o podvod. Dôležité je obrátiť sa na advokáta, ktorý ma skúsenosti s podobnými situáciami a tiež disponuje dostatočnou sieťou medzinárodných kontaktov. Jeho úlohou bude pomôcť klientovi a polícii ukradnuté peniaze vystopovať, „zmraziť“ a podnikateľovi vrátiť.

Leontiev ponúka zjednodušený manuál, čo a v akom poradí urobiť: „Paralelne s tým, ako si klient nájde advokáta, ktorý má skúsenosti a ideálne kontakty v krajine, kam vylákané peniaze smerujú, treba kontaktovať slovenskú banku poškodeného a zadať tzv. "reklamáciu" alebo "zastavenie" prevodu. Pokiaľ sa peniaze už nenachádzajú v dispozícii banky, odporúčame od banky požadovať zaslanie „swiftovej“ správy banke príjemcu, že prichádzajúce peniaze sú výnosom z podvodu. Následne odporúčame kontaktovať osobne Políciu SR, podať trestné oznámenie a požiadať o to, aby sa prostredníctvom napríklad slovenského Interpolu zaslala správa o prichádzajúcej platbe priamo Interpolu do krajiny, kde smerujú peniaze, aby tieto boli na účte príjemcu zablokované. Ďalej odporúčame kontaktovať Finančnú spravodajskú jednotku, ktorá často cez partnerskú organizáciu v krajine, kam smerujú peniaze, rovnako môže žiadať o ich blokáciu na účte. Ako najdôležitejšie v praxi sa však ukazuje zapojenie zahraničného advokáta, ktorý nadviaže kontakt s bankou, kam peniaze smerujú skôr, ako ich banka uvoľní podvodníkovi na dispozíciu. Posledný krok je obvykle podanie trestného oznámenia v krajine, do ktorej boli peniaze poslané; toto je dôležité pre zahraničnú banku, aby peniaze blokovala dlhodobo.

Pokiaľ bude uvedený postup úspešný, peniaze zostanú zablokované na zahraničnom účte podvodníka. Aj v tomto prípade je na ich vrátenie obyčajne potrebné právne zastúpenie v krajine, kde sú blokované. Zahraničný advokát, obvykle v súdnom konaní preukazuje, že peniaze patria jeho klientovi a rozhodnutie súdu predstavuje podklad, na základe ktorého sa „blokácia“ ruší a peniaze môže zahraničná banka vrátiť na slovenský účet podnikateľa.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe