Contact
Juultje van der Zanden

Juultje van der Zanden

Senior Associate

Read More
Contact
Juultje van der Zanden

Juultje van der Zanden

Senior Associate

Read More

8 February 2019

Proposal for the Labour Market Balance Act adopted by the House of Representatives

Previously we informed you about the fact that the proposal for the Labour Market Balancing Act (WAB) was submitted to the House of Representatives on 7 November 2018. We can now inform you that the House of Representatives adopted the bill on 5 February 2019, including a number of amendments.

The discussion of the proposal for the WAB will be on the agenda of the Senate Committee for Social Affairs and Employment on 19 February 2019. A first procedural meeting will then discuss the manner in which the preparatory research into the bill and the further preparation of the bill will proceed.


Voorstel voor Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen door Tweede Kamer

Eerder informeerden wij u al over het feit dat het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) op 7 november 2018 werd ingediend bij de Tweede Kamer. Inmiddels kunnen wij u berichten over het feit dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel op 5 februari 2019 heeft aangenomen, inclusief enkele wijzigingen.

De behandeling van het voorstel voor de WAB staat op 19 februari 2019 op de agenda van de Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In een eerste procedurevergadering wordt dan besproken op welke manier het voorbereidend onderzoek naar het wetsvoorstel en de verdere voorbereiding van het wetsvoorstel zal verlopen.

Voor een overzicht van de door de WAB beoogde wijzigingen in het arbeidsrecht, verwijzen wij naar ons eerdere nieuwsbericht. Hieronder volgt een weergave van een aantal van de door de Tweede Kamer aangenomen amendementen en moties.

Proeftijd

De belangrijkste wijziging ten opzichte van het voorstel dat aan de Tweede Kamer werd voorgelegd, bestaat er uit dat de zogenoemde ‘proeftijd XL’, het voornemen om de proeftijd te verlengen naar maximaal vijf maanden, is geschrapt. De regeling omtrent proeftijd zal ongewijzigd blijven.

WW-premie

Vanuit verschillende ondernemingsorganisaties is veel commentaar gekomen op het voorstel tot het invoeren van een hogere WW-premie voor tijdelijk werk en de lagere premie voor vast werk. Naar aanleiding daarvan is een amendement aangenomen op grond waarvan op de groep jongeren met een bijbaan tot 12 uur per week de lage WW-premie zal worden toegepast.

Seizoenswerk

Vanwege het besef dat werkgevers in onder meer land- en tuinbouw vanwege de aard van het werk vaak zijn aangewezen op flexibele arbeid en soms genoodzaakt zijn werktijden zeer kort van tevoren te wijzigen, is een amendement aangenomen op grond waarvan de wijzigingen ten aanzien van oproeparbeid niet volledig van toepassing zullen zijn op seizoenswerk. Zo zal, onder meer, bij cao kunnen worden bepaald dat de verplichtingen, om bij wijziging van arbeidstijden loon te betalen en om na een jaar een contract met vaste arbeidsomvang aan te bieden, niet gelden.

Contracting

Naar aanleiding van signalen dat mogelijk vormen van contracting zullen worden gebruikt als nieuwe constructie voor ontduiking van arbeidsvoorwaarden, is een motie aangenomen op basis waarvan dit voorkomen zal worden.

Pensioen payrolling

Op grond van de WAB zullen payrollwerknemers recht hebben op een adequaat pensioen. Om daarvoor zorg te dragen is een motie aangenomen op grond waarvan de payrollwerkgever verplicht zal zijn om:

  • ten minste de gemiddelde werkgeverspremie in Nederland af te dragen;
  • zorg te dragen voor een ouderdoms- en nabestaandenpensioen;
  • geen wachttijd te hanteren.

Scholing werknemers in midden- en kleinbedrijf

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen op grond waarvan 48 miljoen euro zal worden ingezet om ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, die als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt moeite hebben om geschikt personeel te vinden, in staat te stellen zelf werknemers op te leiden.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe