2 March 2021

Litigation funding Q&A with Kees Jan Kuilwijk

  • Briefing

We recently met up with Kees Jan Kuilwijk to discuss litigation funding; due to the COVID-19 restrictions, the meeting was via the computer screen rather than in person.

Born in Achterhoek, Kees Jan has over 30 years of experience as a lawyer, specialising in European law. He has focused on competition law over the past 15 years in his career. During this time, Kees Jan introduced a client who had no means to finance proceedings to Liesker Procesfinanciering. While handling this case, Kees Jan was invited to enter into a partnership with Liesker Procesfinanciering, and his experience and network in Belgium proved to be a good fit for the organisation.

Founded in 2011 by Chris and Sara Liesker (both of whom are former lawyers), Liesker covers all the costs of the legal proceedings from beginning to end. In return, in the event of a successful outcome, part of the proceeds are paid to the litigation financier. A party that does not have the means to finance proceedings can thus pursue promising cases despite a financially strong opponent. Liesker was founded to counterbalance social injustice, however, companies that simply do not want to run any financial risk when starting a legal procedure are increasingly finding their way to Liesker.

Kees Jan has been involved with the Liesker Procesfinanciering for almost two years now, focusing on the Dutch-language cases in Belgium.

In the UK and USA litigation financing is common and is also used by parties that have the means to finance a procedure themselves. Larger companies are increasingly adopting this method, which allows them to take the costs off their balance sheets. Could you tell us more about this?

In the Netherlands and Belgium, litigation financing is becoming more widely known. Previously, 90% of applications were referred by a lawyer, now this is less than 50%. Entrepreneurs are increasingly able to find their way to us on their own. All cases we take on are thoroughly reviewed by us, and a case handler is assigned to the case.

For entrepreneurs, a lawsuit often costs a great deal of negative energy and they usually prefer to focus on other aspects of the organisation. This is something we completely understand. With our knowledge and experience we can take over the problem and often become the first point of contact for the attorney.

What is one of your key goals for litigation funding?

I would like litigation funding to become even more widely known. There are still too many victims and attorneys who have not heard of litigation funding or do fully understand the concept. Attorneys sometimes think that we will take over a case. We never do that, as we are not attorneys. We finance from a distance and can often make a valuable contribution through our knowledge and experience, if necessary.

Are mass tort and cartel claims expected to play a much bigger role in the future?

The Netherlands is known for its expertise in the field of mass damage and cartel claims, judges are experienced in this field and the jurisprudence has developed favourably in our country. Customers of an organisation who have paid too much unite and submit a joint claim. This can involve hundreds of customers from all over the world. The aggrieved parties can transfer their claim to a Special Purpose Vehicle that can litigate on behalf of all the collected claims. Not all European legal systems have a statutory regulation for mass claims, but in the Netherlands it is well regulated. Fortunately, the new legislation contributes to a better, more uniform procedure which will lead to more cases.

Does COVID-19 affect litigation funding? Does it result in more or fewer cases?

Numerous companies have run into financial difficulties due to COVID-19. At Liesker, we think that this will lead to more applications. Often, the cases are pending before the court, the attorney’s fees can no longer be paid due to financial difficulties. Liesker then takes over the costs involved, which allows the entrepreneur the opportunity to continue litigating.

What about your work gives you the greatest satisfaction?

I get the most satisfaction when distressing cases are won. For example, an inventor whose patent has been infringed by a large market player and who does not have the legal expertise or financial resources to start and win a case. If we can assist these clients and provide them with funding, that gives a great deal of satisfaction. Often, these kinds of cases involve substantial financial interests.


Procesfinanciering Q&A met Kees Jan Kuilwijk

Geen persoonlijk interview, maar we ontmoeten Kees Jan Kuilwijk via het computerscherm in verband met de COVID-19 maatregelen.

Kees Jan, geboren in de Achterhoek, heeft ruim 30 jaar ervaring als advocaat en is gespecialiseerd in Europees recht. De laatste 15 jaar in zijn carrière als advocaat richtte hij zich met name op het mededingingsrecht. Hij bracht een zaak aan voor een cliënt bij Liesker Procesfinanciering, die zelf geen financiële middelen had om de procedure te financieren. In de context van die zaak rees de vraag of Kees Jan geen samenwerking wilde aangaan met Liesker? Met zijn ervaring en netwerk in België was er een goede match.

Opgericht in 2011 door Chris en Sara Liesker, beiden voormalig advocaten. Liesker dekt alle kosten van de juridische procedure van begin tot einde. Daar staat tegenover dat bij een succesvolle uitkomst een gedeelte van de opbrengst wordt afgedragen aan de procesfinancier. Een partij die niet de middelen heeft om een procedure te financieren kan zo toch kansrijke zaken doorzetten ondanks een financieel sterke(re) wederpartij. De behoefte om dat maatschappelijk onrecht tegenwicht te bieden heeft geleid tot de realisatie van Liesker Procesfinanciering. Maar ook ondernemingen die simpelweg geen financieel risico willen lopen bij het starten van een juridische procedure weten Liesker steeds vaker te vinden.

Kees Jan is inmiddels al bijna 2 jaar betrokken bij de organisatie en richt bij zich op de Nederlandstalige zaken in België.

In Engeland en Amerika wordt er al veel gebruik gemaakt van procesfinanciering ook door partijen die zelf wel de middelen hebben om een procedure te financieren. Grotere ondernemingen gaan steeds vaker over tot deze manier van werken, zodat ze de kosten van de balans af kunnen halen. Kunt u ons hier meer over vertellen?

In Nederland en België raken we steeds meer bekend met procesfinanciering. Voorheen werd 90% van de aanvragen door een advocaat doorverwezen, nu is dat minder dan 50%. Ondernemers weten de weg naar ons steeds beter zelf te vinden. Alle zaken die wij aannemen worden door ons goed onder de loep genomen, waarbij een zaakbehandelaar aan de zaak wordt toegewezen.

Voor ondernemers kost een rechtszaak vaak veel negatieve energie en meestal focussen zij zich liever op andere aspecten van de organisatie. Iets wat wij compleet begrijpen. Met onze kennis en ervaring kunnen wij dit probleem overnemen en worden wij vaak het eerste aanspreekpunt van de advocaat.

Wat is een van jullie belangrijkste doelstellingen op het gebied van proces financiering?

Ik zou willen dat procesfinanciering nog meer bekendheid gaat krijgen. Er zijn nog steeds teveel gedupeerden en advocaten die er nog niet van gehoord of er een verkeerd beeld bij hebben. Zo denken advocaten soms nog dat wij de behandeling van een zaak zelf overnemen. Dat doen wij nooit, wij zijn geen advocaten. We financieren op afstand en kunnen door onze ervaringskennis vaak wel een waardevolle bijdrage leveren als dat nodig is.

Verwacht u dat massa- en kartelschadeclaims een grotere rol gaan spelen in de toekomst?

Nederland staat bekend om zijn expertise op het gebied van massaschade- en kartelschadeclaims, rechters hebben er ervaring mee en de jurisprudentie heeft zich gunstig ontwikkeld in ons land. Afnemers van een organisatie die teveel hebben betaald, verenigen zich en dienen samen een claim in. Daarbij kan het gaan om honderden afnemers vanuit de hele wereld. De gedupeerden kunnen hun claim overdragen aan een Special Purpose Vehicle waarmee geprocedeerd kan worden namens alle verzamelde claims. Lang niet alle Europese rechtssystemen kennen een wettelijk uitgewerkte regeling voor massaschades, maar in Nederland is het wettelijk goed geregeld. Gelukkig draagt de nieuwe wetgeving bij aan een betere, uniformere procedure hetgeen zal leiden tot meer zaken.

Heeft COVID-19 effect op procesfinanciering? Zorgt het juist voor minder of meer zaken?

Talloze bedrijven zijn door COVID-19 in financiële problemen geraakt en hebben het moeilijk. Bij Liesker denken we dat dit zal leiden tot meer aanvragen. Vaak gaat het om al lopende rechtzaken, de advocaat niet meer betaald kan worden ten gevolge van financiële moeilijkheden. Liesker neemt de kosten van zo’n zaak dan over, waardoor de ondernemer kan blijven doorprocederen.

Waar haalt u de meeste voldoening uit in uw werk?

Ik ervaar de meeste voldoening als schrijnende zaken gewonnen worden. Bijvoorbeeld een uitvinder op wiens octrooi inbreuk wordt gemaakt door een grote marktpartij die zelf niet over de juridische expertise of financiële middelen beschikt om een procedure te starten en te winnen. Als wij deze cliënten bij kunnen staan en kunnen financieren, dan geeft dat ontzettend veel voldoening. Vaak gaat het bij dit soort zaken over grote financiële belangen.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

Environmental, social & governance (ESG)

ESG and class actions

15 December 2023
Briefing

by Maxime de Jong

Click here to find out more
Environmental, social & governance (ESG)

Here we go: ESG-disputes in international arbitration

19 July 2023
Briefing

by Samy Akeb

Click here to find out more
International arbitration

Sharp nuances in revocation and reversal of an arbitral award due to fraud

6 April 2023
Briefing

by Mark Goorts and Samy Akeb

Click here to find out more