1 March 2021

How to deal with the risks of mass claims in mergers and acquisitions

  • Briefing

In 2000, Dexia Bank acquired Labouchère for approximately 900 million euros from Aegon. As a result of this takeover, Dexia encountered major problems with Dexia’s share lease products. This garnered public attention when a large number of victims reported being confronted with large (residual) debts.

The victims formed various interest groups and initiated collective actions to protect their interests. The interest groups ultimately filed a mass claim for termination of large numbers of share leases and forgiveness of the (residual) debts under the Duisenberg Scheme; as a result of this Dexia suffered major damages.

The Dexia case illustrates that mass damage claims can have a significant impact on mergers and acquisitions, and that parties involved in a merger or acquisition should take these risks into account.

Conducting an extensive due diligence review

In general, it's important to identify potential risks – such as long-term obligations or any future liabilities – before entering into a merger or a takeover. To identify potential risks, a potential purchaser performs a diligence review into the target company. The risks that are found during the due diligence review can be covered by guarantees and indemnities in the share purchase agreement.

The purpose of a due diligence review is to obtain and verify important information about the target company (for example, whether or not the presented facts and figures are correct and complete). A due diligence review in preparation of a merger or acquisition usually involves reviews by different disciplines. Among other things, research is being conducted into the financial reporting, taxation, legal aspects and commercial affairs of the target company.

The value of a due diligence review

The due diligence review is a consequence of the general review and disclosure obligations that apply between the buyer and seller in every purchase agreement that is governed by Dutch law. Established case law shows that the disclosure obligation imposed on the seller prevails over the buyer’s obligation to investigate. The seller’s knowledge is therefore important.

If the buyer has reasons to doubt the correctness and completeness of the information provided by the seller, its obligation to investigate may in certain cases prevail over the sellers' obligation to disclose. It is important that a due diligence review is carried out comprehensively.

A comprehensive due diligence review also has other benefits. Having a clear overview of the risks involved gives the buyer a better negotiating position. Furthermore, risks can be mitigated by including a warranty or an indemnity in the share purchase agreement or may even provide grounds to change the purchase price. A due diligence review is therefore an important element of a merger or acquisition process.

Warranties and indemnities

Guarantees and indemnities are one of the most important and heavily negotiated elements of share purchase agreements. Under Dutch law warranties and indemnities can have different meanings.

Through a guarantee, the seller usually declares that certain facts and circumstances apply on the transfer date (for example, that no mass damage claim has been initiated against the target company on the transfer date). If it turns out that the warranty was incorrect, this will be considered a breach and the seller will be obliged to compensate the damages caused. Having sufficient warranties in place can therefore limit damages to the purchaser for misrepresented facts.

Warranties do not provide a remedy for future risks such as potential mass damage claims. Indemnities on the other hand typically relate to identified and foreseeable risks and can place such risks with the seller. During a due diligence review, facts or circumstances may be found that could give reason to include indemnities for identified and future mass damage claims.

Including warranties and indemnities in the share purchase agreement is not an alternative to the performance of a due diligence review, but is usually an addition to such a review. The ability to invoke guarantees and, sometimes, indemnities is usually limited in time and the compensation of damages is usually limited to a certain amount.

Furthermore, a purchaser that performs a due diligence review will have the opportunity to decide, on the basis of due diligence findings, whether or not to take over the company or to enter into further negotiations regarding the purchase price and the warranties and indemnities.

Key takeaways

It is important for a buyer to mitigate the risks of mass damage claims through a complete and effective due diligence review. These reviews help ensure that the proverbial "skeletons in the closet" can be found in time. Moreover, it gives the buyer insight into the company and the associated risks. With mergers and acquisitions, it is better to be safe than sorry. Where appropriate, the buyer should include warranties and indemnities with regard to current and possible future mass damage claims in the share purchase agreement.


Hoe ga je in een fusie of overname om met de risico’s van massaschadeclaims?

In 2000 nam Dexia Bank Labouchère voor circa 900 miljoen euro over van Aegon. Daarmee haalde Dexia zich (onwetende) grote problemen op de hals als gevolg van aandelenleaseproducten van Dexia.

Dexia raakte in opspraak toen steeds meer gedupeerden zich meldden nadat zij zich geconfronteerd zagen met grote (rest)schulden. Gedupeerden verenigden zich in verschillende belangenorganisaties, die een collectieve rechtsvordering instelden ter bescherming van de belangen van de gedupeerden. Deze belangenorganisaties hebben uiteindelijk een massaschadeclaim ingediend voor beëindiging van grote aantallen aandelenleaseovereenkomsten en kwijtschelding van de (rest)schuld in het kader van de zogeheten Duisenberg-regeling. De schade voor Dexia was en is nog steeds enorm.

De Dexia casus illustreert dat massaschadeclaims grote gevolgen kunnen hebben bij fusies en overnames en dat partijen die betrokken zijn bij een fusie of overname zich bewust dienen te zijn van de mogelijke risico’s van dergelijke claims.

De uitvoering van een uitgebreid due diligence onderzoek

Voor het aangaan van een fusie of overname is het in zijn algemeenheid van belang om mogelijke risico’s te signaleren, zoals langlopende verplichtingen of eventuele (toekomstige) aansprakelijkheden. Dit gebeurt doorgaans tijdens een zogenaamd due diligence onderzoek naar de doelvennootschap. De risico’s die tijdens het due diligence onderzoek naar voren komen, worden in het overnamecontract afgedekt door middel van garanties en vrijwaringen.

Een due diligence onderzoek wordt uitgevoerd om zo veel mogelijk duidelijkheid te verkrijgen over de doelvennootschap. Bijvoorbeeld of eerder gepresenteerde feiten en cijfers niet te rooskleurig zijn voorgesteld. Bij een regulier due diligence onderzoek ter voorbereiding van een fusie of overname wordt doorgaans onderzoek gedaan vanuit verschillende invalshoeken. Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar de financiële verslaglegging, de fiscaliteit, de juridische aspecten en commerciële aangelegenheden van de doelvennootschap.

De waarde van een due diligence onderzoek

Het due diligence onderzoek is een uitvloeisel van de algemene onderzoeks- en mededelingsplicht die gelden voor respectievelijk koper en verkoper in iedere koopovereenkomst naar Nederlands recht. Vaste jurisprudentie laat zien dat de op de verkoper rustende mededelingsplicht nog steeds prevaleert boven de onderzoeksplicht van de koper. Wetenschap bij de verkoper is daarom een belangrijke omstandigheid. Als de koper reden heeft om te twijfelen aan de juistheid en volledigheid van de door de verkoper geleverde informatie dan kan zijn onderzoeksplicht, in samenhang met overige omstandigheden, zwaarder wegen. Om te voldoen aan de onderzoeksplicht van de koper is het van belang dat een due diligence onderzoek zorgvuldig wordt uitgevoerd.

Een goed en volledig due diligence onderzoek heeft ook andere voordelen. Inzicht in de risico’s geeft de koper namelijk een betere onderhandelingspositie. Risico’s kunnen worden ondervangen door het opnemen van een garantie of vrijwaring in het overnamecontract of ze kunnen aanleiding geven om de hoogte van de koopprijs ter discussie te stellen. Een due diligence onderzoek is dus een belangrijk onderdeel van een fusie- of overnameproces.

Garanties en vrijwaringen

Garanties en vrijwaringen zijn, naast prijsafspraken, doorgaans de belangrijkste afspraken die partijen overeenkomen in overnamecontracten. Garanties en vrijwaringen hebben echter geen vastomlijnde juridische betekenis, de inhoud van deze bepalingen staat ter vrije invulling van partijen.

Door middel van een garantie verklaart de verkoper doorgaans dat bepaalde feiten en omstandigheden op de overdrachtsdatum juist zijn. Bijvoorbeeld dat er op de overdrachtsdatum geen massaschadeclaim aanhangig is tegen de doelvennootschap. Indien later blijkt dat de garantie onjuist was schiet de verkoper tekort en is hij verplicht de daardoor veroorzaakte schade te vergoeden. Deugdelijke garanties kunnen dus de schade voor de koper beperken voor onjuist voorgespiegelde feiten, maar bieden bij toekomstige risico’s zoals mogelijke massaschadeclaims geen soelaas. Vrijwaringen zien doorgaans op concrete geïdentificeerde en voorzienbare risico’s. Daarmee kunnen de mogelijke toekomstige risico’s bij de verkoper worden gelegd. Het is denkbaar dat er tijdens het due diligence onderzoek feiten of omstandigheden naar boven komen die aanleiding geven om een vrijwaring op te nemen voor bekende en toekomstige massaschadeclaims.

Garanties en vrijwaringen zijn geen alternatief voor een due diligence onderzoek, maar meestal een aanvulling op dat onderzoek. De mogelijkheid om een beroep te doen op garanties en, soms, vrijwaringen is doorgaans beperkt in tijd en de schadevergoeding is doorgaans beperkt tot een bepaald bedrag. Bovendien ontneemt een koper die een due diligence onderzoek achterwege laat, zichzelf de mogelijkheid om op basis van due diligence informatie te beslissen al dan niet de onderneming over te nemen of in verdere onderhandelingen te treden over de koopprijs en de garanties en vrijwaringen.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

turboliquidatie
Corporate/M&A & capital markets

Dutch Minister proposes new temporary expedited liquidation rules

15 July 2021
Briefing

by Maja Bolè and Mark Goorts

Click here to find out more
Brexit
Brexit

What's the impact of Brexit on Dutch legal entities?

10 February 2021
Briefing

by Maja Bolè

Click here to find out more
Corporate/M&A & capital markets

Shareholders’ and board meetings and COVID-19

19 January 2021
Quick read

by Maja Bolè

Click here to find out more