Author
Stobiecka Ewelina

Ewelina Stobiecka

Partner

Read More
Author
Stobiecka Ewelina

Ewelina Stobiecka

Partner

Read More

18 February 2019

How much can entrepreneurs save on mediation?

The Act on supporting amicable methods of dispute resolution has been in force in Poland for two years now. The aim of the regulations was primarily to increase the number of business cases referred to mediation and to raise the awareness with entrepreneurs that mediation may be an alternative to court proceedings.


Ile mogą zaoszczędzić przedsiębiorcy na mediacji?

Czas poznać beneficjenta rzeczywistego twojej spółki

Od dnia 13 października 2019 r. działa w Polsce Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Jego powstanie oznacza dla spółek nowe obowiązki związane ze zgłoszeniem do Rejestru danych o ich beneficjentach rzeczywistych. Istniejące spółki mają na to czas do 13 kwietnia 2020 r., natomiast spółki zarejestrowane po 13 października 2019 r. mają 7 dni na zgłoszenie do rejestru wymaganych danych. Zgłoszeniu do Rejestru podlegała będzie również każdoczesna zmiana beneficjenta rzeczywistego spółki. Niezgłoszenie do Rejestru wymaganych danych może skutkować nałożeniem na spółkę kary administracyjnejwwysokości nawetdo1.000.000zł.

Jak działa Rejestr?

Rejestr jest systemem, w którym gromadzone są dane o beneficjentach rzeczywistych spółek, czyli o osobach fizycznych mających bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Dostęp do Rejestru odbywa się za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez Ministra Finansów. Korzystanie z Rejestru jest bezpłatne a dane zgromadzone w Rejestrze jawne. Zatem każda zainteresowana osoba ma zapewniony dostęp do informacji o 
beneficjentach rzeczywistych spółek. 

Obowiązek utworzenia i prowadzenia Rejestru został przewidziany w tzw. IV dyrektywie AML, czyli dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Celem tych przepisów jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przy czym jednym z głównych narzędzi dyrektywy jest utworzenie publicznego Rejestru zawierającego aktualne i dokładne dane o beneficjentach rzeczywistych spółek w państwach Unii Europejskiej.

Kogo dotyczy nowy obowiązek? 

Zobligowane do publikowania informacji o beneficjentach rzeczywistych są: spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne z wyjątkiem spółek publicznych, a także od dnia 1 marca 2020 r. proste spółki akcyjne . Informacje podlegające publikacji obejmują dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego oraz osoby uprawnionej do reprezentacji spółki, czyli imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL lub datę urodzenia oraz informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu. Podkreślić należy, że publikacji podlega także każda zmiana beneficjenta rzeczywistego.

Co grozi spóźnialskim? 

Spółki, które w ustawowym terminie nie dopełnią obowiązku zgłoszenia informacji do Rejestru, podlegają administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1.000.000 zł. Warto dodać, że osoba dokonująca zgłoszenia informacji do Rejestru równocześnie składa oświadczenie o prawdziwości zgłaszanych informacji pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Jakie działania powinny podjąć spółki? 

Istniejące spółki mają czas do 13 kwietnia 2020 r. na przekazanie do Rejestru informacji o swoich beneficjentach rzeczywistych. Nie warto zwlekać z wykonaniem tego obowiązku szczególnie w przypadku spółek kapitałowych o skomplikowanej strukturze właścicielskiej. Nowe przepisy obligują spółki także do stałej kontroli aktualności danych ujawnionych w Rejestrze. Jakiekolwiek zmiany wspólników spółek mogą bowiem rzutować na zmianę beneficjenta rzeczywistego spółek.

Call To Action Arrow Image

Latest insights in your inbox

Subscribe to newsletters on topics relevant to you.

Subscribe
Subscribe

Related Insights

lady justice
Disputes & investigations

The growing importance of out-of-court dispute resolution in Polish public procurement

Available in Polish

26 January 2021
In-depth analysis

by Ewelina Stobiecka and Marta Janowska

Click here to find out more
Fragment of a multi colored glass facade
Poland

COVID-19 Alert Book

24 April 2020

by multiple authors

Click here to find out more
buildings
Coronavirus

Dispute resolution during a pandemic time

24 March 2020
IN-DEPTH ANALYSIS

by Ewelina Stobiecka

Click here to find out more